Program:

 1. Rozpočtové opatření č. 4
 2. Dodatek č. 1/2019 ke smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje
 3. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-6014728/VBl Vinaře parc. č. 78/1
 4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 - o místním poplatku TKO
 5. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 - o místním poplatku ze psů
 6. Poplatek za svoz bioodpadu
 7. Program rozvoje obce na období let 2019 - 2029
 8. Rozpočet na rok 2020
 9. .Plán inventur a jmenování inventarizační komise pro rok 2019
 10. Využívání sítě veřejných telefonních automatů
 11. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 - řád veřejného pohřebiště
 12. Zpráva k pasportizaci vodovodu Vinaře - Vinice
 13. Plán financování a realizace obnovy vodovodu Vinaře - Vinice na období 2019 - 2028
 14. Žádost o zřízení vodovodní přípojky pro parcelu č. 1032/2 v k.ú. Vinaře
 15. Zrušení žádosti o prodej částí pozemků parc. č. 1054/5 a parc. č. 43/1 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 16. Žádost o prodej částí pozemků parc. č. 1054/5 a parc. č. 43/1 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 17. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 77/1 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 18. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1059 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 19. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1081/2 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 20. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 159/13 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 21. Žádost o pronájem pozemků ve vlastnictví obce Vinaře za účelem vykonávání honebního práva mysliveckého spolku Doubrava Vrdy
 22. Různé
 • problémy s veřejným osvětlením za větrného počasí
 • podání žádosti na dotaci liniové výsadby stromů z fondu SFŽP
 • opětovné podání žádosti o prořezání vegetace kolem komunikací z Vinice ke Žlebům


Zápis č. 7/ 2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 27.11.2019 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:25 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Bc. Ivana Nováková, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová,
Omluveni: Radka Humlová
Hosté: Radka Ksandrová

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášení schopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Lenka Hypešová a ověřovateli zápisu byly navrženy a schváleny a Bc. Ivana Nováková a Josef Brom. Starosta sdělil, že zápis č. 6/2019 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky. Zápis je schválen.

Usnesení č. 1/7-2019
ZO schvaluje předložený program.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0


Průběh jednání:

k bodu 1:
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření číslo 4/2019 (příloha č. 2).

Usnesení č. 2/7-2019
ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 4/2019.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Starosta obce informoval o tom, že občané nedodržují pravidla třídění odpadu u nádob na sběr použitého rostlinného oleje, kam nepatří např. vyjetý motorový olej, prázdné PET lahve a podobně.
Svozové firmě vznikají další náklady na třídění a likvidaci nesprávně umístěných odpadů, proto bude tato služba obcím zpoplatněna ve výši 500,- Kč/rok za každou svozovou nádobu.
Starosta předložil Dodatek č. 1/2019 ke smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje (příloha č. 3).

Usnesení č. 3/7-2019
ZO schvaluje Dodatek č. 1/2019 ke smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje a pověřuje starostu obce jeho podpisem.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Starosta obce seznámil ZO se smlouvou o zřízení věcného břemene č. IP-12-6014728/VB1 Vinaře parc. č. 78/1 s firmou ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035 (příloha č. 4). Náhrada za věcné břemeno činí 1.000,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 4/7-2019
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-6014728/VB1 s firmou ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:
Místostarostka Bc. Ivana Nováková předložila ZO k odsouhlasení obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (příloha č. 5).

Usnesení č. 5/7-2019
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:
Místostarostka Bc. Ivana Nováková předložila ZO k odsouhlasení obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 - o místním poplatků ze psů (příloha č. 6)

Usnesení č. 6/7-2019
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 - o místním poplatku ze psů.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:
Starosta obce informoval ZO o tom, že svoz biopopelnic není občany plně využíván, obec zaplatí vývoz každé popelnice podle počtu svozů bez ohledu na to, zda byla popelnice využita nebo ne. Za tuto službu ročně obec zaplatí 112.942,- Kč.
Místostarostka Bc. Ivana Nováková navrhla tuto službu pro občany zpoplatnit, a to v plné výši 700,- Kč za každou sběrnou nádobu/rok.

Usnesení č. 7a/7-2019
ZO neschvaluje zpoplatnit službu za odvoz biopopelnic od roku 2020 v plné výši 700,- Kč ročně za každou sběrnou nádobu.

Hlasování: pro: 1 (Nováková) proti: 2 (Brom, Kovandová) zdržel se: 1 (Hypešová)

Starosta obce souhlasí s tím, že částečné zpoplatnění první biopopelnice může snížit počet málo využívaných bioopelnic. Proto navrhuje tuto službu pro rok 2020 zpoplatnit částečně, a to ve výši 200,- Kč za každou první sběrnou nádobu/rok.

Usnesení č. 7b/7-2019
ZO schvaluje zpoplatnit službu za odvoz biopopelnic od roku 2020 takto:
První biopopelnice ve výši 200,- Kč/rok, u druhé a další zachovat současný poplatek, a to ve výši 700,- Kč/rok.

Hlasování: pro: 2 (Brom, Kovandová) proti: 1 (Nováková) zdržel se: 1 (Hypešová)

k bodu 7:
Zastupitelstvo projednalo obsah strategického plánu rozvoje obce Vinaře na období 2019 – 2029 (příloha č. 7).

Usnesení č. 8/7-2019
ZO schválilo strategický plán rozvoje obce Vinaře na období 2019 – 2029.

Hlasování: pro:4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:
Starosta obce požádal ZO o schválení rozpočtu obce Vinaře pro rok 2020 s příjmy 4.802.210,- Kč a výdaji ve výši 4.802.210,- Kč (včetně dotace a splátky úvěru ve výši 260.000,- Kč). Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úředních deskách obce od 6.11.2019 do 6.12.2019.
Ke zveřejněnému návrhu rozpočtu obce pro rok 2020 nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky (příloha č. 8)

Usnesení č. 9/7-2019
ZO schvaluje rozpočet obce Vinaře pro rok 2020.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9:
Starosta obce seznámil ZO s plánem inventur (příloha č. 9) a vydal příkaz k provedení inventury veškerého hmotného a nehmotného majetku a zásob, včetně dokladové inventury ke dni 31.12.2019 a jmenoval inventarizační komisi.

Usnesení č. 10/7-2019
ZO schvaluje plán inventur pro rok 2019.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 10:
Starosta obce seznámil ZO s návrhem společnosti O2 Czech Republic, a.s. na zrušení telefonního automatu v obci Vinaře. Služba bude ukončena k 1.1.2020. Následně tel. zařízení společnost demontuje.

Usnesení č. 11/7-2019
ZO schvaluje zrušení telefonního automatu v obci Vinaře.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 11:
Starosta Josef Brom předložil ZO k odsouhlasení obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 – řád veřejného pohřebiště (příloha č. 10).

Usnesení č. 12/7-2019
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 – řád veřejného pohřebiště.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 12:
Starosta obce seznámil ZO se zprávou k pasportizaci vodovodu Vinaře – Vinice (příloha č. 11).
U 17 nemovitostí byly zjištěny různé nedostatky, majitelé těchto nemovitostí budou vyzvání k dalšímu jednání.
ZO obce bere zprávu k pasportizaci vodovodu Vinaře - Vinice na vědomí.

k bodu 13:
Starosta obce seznámil ZO s plánem financování a realizace obnovy vodovodu Vinaře - Vinice na období 2019 - 2028 (příloha č. 12). Pro zajištění potřebné obnovy, jako základní podmínky efektivního a stabilního provozování vodohospodářského majetku obcí Vinaře a Vinice je nutné každoročně vynaložit 147.000,- Kč na prostou reprodukční obnovu vodovodu.
Starosta obce navrhl nerozpočítávat tuto položku do vodného, ale hradit ji dočasně z rozpočtu obce. Zároveň požádal ZO o zřízení nového spořícího účtu obce pro ukládání finančních prostředků na obnovu vodohospodářské infrastruktury.

Usnesení č. 13/7-2019
ZO schvaluje plán financování a realizace obnovy vodovodu Vinaře - Vinice na období 2019 - 2028 a souhlasí s tím, že částka 147.000,- Kč bude hrazena od roku 2020 z obecního rozpočtu. ZO pověřuje starostu založením nového spořícího účtu obce.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 14:
Starosta obce seznámil ZO s žádostí o zřízení vodovodní přípojky pro parcelu číslo 1032/2 v k.ú. Vinaře (příloha č. 13), na které se nachází zahradní chatka, která není určena ani k trvalému bydlení, ani jako rekreační objekt.
Starosta obce navrhl žádost zamítnout z důvodu viz. výše.

Usnesení č. 14a/7-2019
ZO neschválilo zamítnutí žádosti o zřízení vodovodní přípojky pro parcelu č. 1032/2 v k.ú. Vinaře.

Hlasování: pro: 1 (Brom) proti: 3 (Nováková, Kovandová, Hypešová) zdržel se: 0

Místostarostka obce navrhla žádost schválit za následujících podmínek:

 • napojení bude od hydrantu H1 na Vinici, kde bude umístěn i vodoměr
 • veškeré náklady spojené s realizací hradí žadatel (investor).

Usnesení č. 14b/7-2019
ZO schvaluje žádost o zřízení vodovodní přípojky pro parcelu č. 1032/2 v k.ú. Vinaře za výše uvedených podmínek.

Hlasování: pro: 3 (Nováková, Kovandová, Hypešová) proti: 1 (Brom) zdržel se: 0

k bodu 15:
Starosta obce seznámil ZO s tím, že odkup historicky zaplocených pozemků, který schválilo ZO na zasedání zastupitelstva č. 5/2019 usnesením č. 4/5-2019; fakticky neproběhl a majitelka XXXXX mezitím nemovitost prodala nové majitelce, proto navrhuje toto usnesení zrušit.

Usnesení č. 15/7-2019
ZO ruší usnesení č. 4/5-2019.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 16:
Starosta obce předložil žádost pí XXXXX o prodej částí pozemků 1054/5 a parc. č. 43/1 v k.ú. Vinaře (příloha č. 14).
Zastupitelstvo obce žádost projednalo a z důvodu narovnání stavu v katastru nemovitostí se skutečností souhlasí s prodejem částí pozemků 1054/5 a parc. č. 43/1 v k.ú. Vinaře. Zastupitelstvo stanovilo následující podmínky. Kupující hradí náklady za geometrický plán, za případné dělení pozemků, vypracování kupní smlouvy a vkladové řízení na katastru nemovitostí.
Starosta informoval, že prodejní cena byla stanovena Usnesením č. 7b/3-2019, a to 30,- Kč/m2.

Usnesení č. 16/7-2019
ZO schvaluje prodej částí pozemků 1054/5 a parc. č. 43/1 v k.ú. Vinaře dle specifikace v žádosti a pověřuje starostu vypracováním záměru obce.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 17:
Starosta obce předložil žádost pana a paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 77/1 v k.ú. Vinaře (příloha č. 15)
Zastupitelstvo obce žádost projednalo a z důvodu narovnání stavu v katastru nemovitostí se skutečností souhlasí s prodejem části pozemku 77/1 v k.ú. Vinaře. Zastupitelstvo stanovilo následující podmínky. Kupující hradí veškeré náklady. (např. za geometrický plán, za rozdělení pozemku, vyjmutí pozemku z lesa a převedení na jinou kulturu, vypracování kupní smlouvy a vkladové řízení na katastru nemovitostí atd.)
Starosta informoval, že prodejní cena byla stanovena Usnesením č. 7b/3-2019, a to 30,- Kč/m2.

Usnesení č. 17/7-2019
ZO schvaluje prodej části pozemku 77/1 v k.ú. Vinaře dle specifikace v žádosti a pověřuje starostu vypracováním záměru obce.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 18:
Starosta obce předložil žádost pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1059 v k.ú. Vinaře (příloha č. 16).
Zastupitelstvo obce žádost projednalo a z důvodu narovnání stavu v katastru nemovitostí se skutečností souhlasí s prodejem části pozemku 77/1 v k.ú. Vinaře. Zastupitelstvo stanovilo následující podmínky. Kupující hradí náklady za geometrický plán, za případné dělení pozemků, vypracování kupní smlouvy a vkladové řízení na katastru nemovitostí.
Starosta informoval, že prodejní cena byla stanovena Usnesením č. 7b/3-2019, a to 30,- Kč/m2.

Usnesení č. 18/7-2019
ZO schvaluje prodej části pozemku 1059 v k.ú. Vinaře dle specifikace v žádosti a pověřuje starostu vypracováním záměru obce.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 19:
Starosta obce předložil žádost pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1081/2 v k.ú. Vinaře (příloha č. 17).
Zastupitelstvo obce žádost projednalo a nesouhlasí s prodejem části pozemku 1081/2 v k.ú. Vinaře z důvodu zaplocené cesty. ZO odkládá prodej až do ukončení pozemkových úprav v katastru Vinaře. Zároveň garantuje cenu 30,- Kč/m2.

Usnesení č. 19/7-2019
ZO neschvaluje prodej části pozemku 1081/2 v k.ú. Vinaře .

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 20:
Starosta obce předložil žádost pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 159/13 v k.ú. Vinaře (příloha č. 18)
Zastupitelstvo obce žádost projednalo a místostarostka obce požádala o odložení projednání žádosti na některé z příštích zasedání z důvodu prověření situace na místě samém.

Usnesení č. 20/7-2019
ZO souhlasí s odložením projednání žádosti.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 21:
Starosta obce předložil ZO žádost o pronájem pozemků ve vlastnictví obce Vinaře za účelem vykonávání honebního práva mysliveckého spolku Doubrava Vrdy.
Místostarostka obce uvedla, že obecní pozemky jsou za stejným účelem již pronajaty.

Usnesení č. 21/7-2019
ZO žádost o pronájem pozemků ve vlastnictví obce Vinaře za účelem vykonávání honebního práva mysliveckého spolku Doubrava Vrdy zamítá.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 22:
Starosta informoval o:

 • problémech s veřejným osvětlením za větrného počasí, kdy dochází k výpadkům a je průběžně opravováno
 • podání žádosti na dotaci liniové výsadby stromů z fondu SFŽP byla podána pod registračním číslem 1190900026
 • opětovné podání žádosti o prořezání vegetace kolem komunikací z Vinice ke Žlebům


Ve Vinařích dne 5. 12. 2019

Josef Brom, starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce: 6. 12. 2019

Sejmuto z úřední desky: 21. 12. 2019