Program:

 1. Ověření platnosti voleb
 2. Složení slibu členů zastupitelstva obce (§ 69 odst. 2 zákona o obcích)
 3. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích), zapisovatele
 4. Schválení jednacího řádu (§ 96 zákona o obcích)
 5. Schválení programu ustavujícího zasedání
 6. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
 7. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
 8. Volba starosty
 9. Volba místostarosty
 10. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
 11. Volba předsedy finančního výboru
 12. Volba předsedy kontrolního výboru
 13. Volba členů finančního výboru
 14. Volba členů kontrolního výboru
 15. Rozhodnuti o odměnách za výkon funkci neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
 16. Různé
 • žádost o dotaci na veřejné osvětlení
 • výměna lampy veřejného osvětlení ve Vinařích u čp. 109
 • prodloužení svozů BIO odpadů
 • částečné opravy komunikací
 • zasazení lípy ke 100. výročí vzniku Československé republiky

17. Usnesení zastupitelstva obce
18. Rozpočtové opatření č. 6/2018


Zápis č. 8/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 31. 10. 2018 na obecním úřadě

Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře bylo zahájeno v 19:00 hodin dosavadním starostou obce Josefem Bromem (dále jako „předsedající“).

Průběh jednání:

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

k bodu 1:
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 24. 10. 2018, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Vinaře zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 24. 10. 2018 do 31. 10. 2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 5 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

k bodu 2:
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

k bodu 3:
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Radku Humlovou a Ivanu Novákovou a zapisovatelem Lenku Hypešovou.

Usnesení č. 1/8-2018
Zastupitelstvo obce Vinaře určuje ověřovateli zápisu Radku Humlovou a Bc. Ivanu Novákovou a zapisovatelem Lenku Hypešovou.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:
Předsedající navrhl zachovat současný jednací řád zastupitelstva schválený dne 20. 6. 2017 (usnesení ZO obce č. 1/15).

Usnesení č. 2/8-2018
ZO schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Vinaře.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu a požádal o přidání bodu č. 18 „Rozpočtové opatření č. 6/2018“.
K návrhu programu s doplněným bodem nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Usnesení č. 3/8-2018
Zastupitelstvo obce Vinaře schvaluje přidání bodu č. 18 „Rozpočtové opatření č. 6/2018“ do programu jednání č. 8/2018.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 4/8-2018
Zastupitelstvo obce Vinaře schvaluje doplněný program ustavujícího zasedání.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:
Předsedající navrhl, aby všichni členové zastupitelstva obce, včetně starosty a místostarosty, nebyli pro svou funkci uvolněni.

Usnesení č. 5/8-2018
Zastupitelstvo obce Vinaře schvaluje, že členové zastupitelstva obce Vinaře nebudou pro výkon svých funkcí uvolněni, a to ani pro funkci starosty a místostarosty.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:
Předsedající navrhl, aby volby starosty, místostarosty a předsedů výborů zastupitelstva obce byly provedeny veřejným hlasováním zastupitelů.

Usnesení č. 6/8-2018
ZO schvaluje veřejnou volbu starosty, místostarosty a předsedů výborů zastupitelstva.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.
Členka zastupitelstva Lenka Hypešová navrhla zvolit do funkce starosty Josefa Broma.

Usnesení č. 7/8-2018
Zastupitelstvo obce Vinaře volí starostou obce Josefa Broma.

Hlasování: Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1 (p. Brom)

k bodu 9:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Členka zastupitelstva Dagmar Kovandová navrhla zvolit do funkce místostarosty Bc. Ivanu Novákovou.

Usnesení č. 8/8-2018
Zastupitelstvo obce Vinaře volí místostarostou obce Bc. Ivanu Novákovou.

Hlasování: Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1 (pí Nováková)

k bodu 10:
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor, neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl.

Usnesení č. 9/8-2018
Zastupitelstvo obce Vinaře zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor, oba výbory budou tříčlenné.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 11:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.
Místostarostka Bc. Ivana Nováková navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru Dagmar Kovandovou.

Usnesení č. 10/8-2018
Zastupitelstvo obce Vinaře volí předsedou finančního výboru Dagmar Kovandovou.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 12:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.
Místostarostka Bc. Ivana Nováková navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Radku Humlovou.

Usnesení č. 11/8-2018
Zastupitelstvo obce Vinaře volí předsedou kontrolního výboru Radku Humlovou.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 13 a 14:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a finančního výboru.
Pro finanční výbor byl podán následující návrh na členy ve složení Jitka Kopinová a Josef Brom st.
Pro kontrolní výbor byl podán následující návrh na členy ve složení Radka Ksandrová a Lenka Hypešová.

Usnesení č. 12/8-2018
Zastupitelstvo obce Vinaře volí členy finančního výboru Jitku Kopinovou a Josefa Broma st.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 13/8-2018
Zastupitelstvo obce Vinaře volí členy kontrolního výboru Radku Ksandrovou a Lenku Hypešovou.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 15:
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, poskytována odměna.
Návrhy zastupitelů:
Josef Brom navrhl výši odměn pro ostatní členy zastupitelstva (vyjma starosty a místostarosty) ve výši 650,- Kč a nechal o návrhu hlasovat.
Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Lenka Hypešová navrhla výši odměn pro členy výborů (jak pro členy ZO, tak nečleny ZO) ve výši 500,- Kč. Předsedající nechal o tomto návrhu hlasovat.
Hlasování: Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1 (p. Brom)

Josef Brom navrhl výši odměn pro předsedy výborů ve výši 1.900,- Kč a nechal o návrhu hlasovat.
Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Dagmar Kovandová navrhla výši odměn pro neuvolněného místostarostu ve výši 10.000,- Kč a starosta nechal o návrhu hlasovat.
Hlasování: Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1 (pí. Nováková)

Bc. Ivana Nováková navrhla výši odměn pro neuvolněného starostu ve výši 17.000,- Kč a nechala o návrhu hlasovat.
Hlasování: Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1 (p. Brom)

Usnesení č. 14/8-2018
Zastupitelstvo obce Vinaře v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích schvaluje výše měsíčních odměn hrubého neuvolněným členům zastupitelstva, počínaje dnem 1. 11. 2018 takto:

 • pro neuvolněného starostu 17.000,- Kč
 • pro neuvolněného místostarostu 10.000,- Kč
 • pro předsedy výborů 1.900,- Kč
 • pro členy výborů (nečleny zastupitelstva) 500,- Kč
 • pro členy výborů (členy zastupitelstva) 500,- Kč
 • pro ostatní členy zastupitelstva (vyjma starosty a místostarosty) 650,- Kč

V případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

k bodu 16:
Starosta informoval

 • o podání žádosti o dotaci na veřejné osvětlení „Projektová fiše NPŽP – Výzva č. 3/2018“;
 • o výměny lampy veřejného osvětlení ve Vinařích u čp. 109;
 • o výpadcích veřejného osvětlení v důsledku silného větru, následně ve Vinařích došlo k opravě vyhořelého jističe;
 • o prodloužení svozů BIO odpadů do 23. 11. 2018;
 • o započetí částečných oprav komunikací v obci Vinaře a Vinice;
 • o zasazení lípy ke 100. výročí vzniku Československé republiky u místního hřbitova.

k bodu 17:
Předsedající přečetl souhrnné usnesení z ustavujícího zastupitelstva obce Vinaře (viz. samostatná příloha č. 3)

k bodu 18:
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 6/2018 (příloha č. 4)
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 6/2018.

Usnesení č. 15/8-2018
Zastupitelstvo obce Vinaře schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0


Zasedání skončilo ve 20:15 hod.

Ve Vinařích dne 5.11.2018

Josef Brom, starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce: 8. 11. 2018

Sejmuto z úřední desky: 23. 11. 2018