ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 20.11.2013

Program:

 1. Dodatek č. 2 Smlouvy č. 0000236578 o zajištění provozu splaškové kanalizace a Čov pro Obec Vinaře uzavřené dne 27.9.2006
 2. Smlouva o dílo na opravu kanalizačních vpustí ve Vinařích
 3. Příloha č. I k Obecně závazné vyhlášce Č. 112012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 4. Plán financování obnovy vodohospodářských sítí (kanalizace)
 5. Plán financování obnovy vodohospodářských sítí (vodovod)
 6. Návrh rozpočtu na rok 2014
 7. Doplnění zápisu č. 112012 (rozpočet na rok 2012)
 8. Doplnění zápisu č. 912012 (rozpočet na rok 2013)
 9. Zpráva kontrolního výboru Č. 212013 – vyjádření k zjištěným nedostatkům
 10. Různé

 • Stížnost na oplocený pozemek
 • Zastupování ve věci prohlášení zalesněných obecních pozemků za les
 • Zastupování ve věci náhrady za přičleněné pozemky od honebního společenstva Vrdy
 • Informace k připravovanému vzniku nového honebního společenstva (HS) v k.ú. Vinaře
 • Aktuální stav lesa
 • Kácení dřevin, pravidla
 • Výsuvný žebřík
 • Fotopast
 • Odměna při skončení funkčního období starosty


Ing. Josef Čížek, starosta


Vyvěšeno: 28.11.2013          Sejmuto: 13.12.2013