Program:

 1. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o zákazu podomního prodeje
 2. Cena stočného pro rok 2019
 3. Smlouva o zřízení věcného břemene, služebnosti č. IV-12-6020788/VB/3 Vinice parcelní číslo 1032 — úprava nn, knn s firmou ČEZ Distribuce a.s.
 4. Dodatek č. 10 ke smlouvě ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
 5. Opravy místních komunikací ve Vinařích a na Vinici
 6. Rozpočtové opatření č. 7 / 2018
 7. Žádost o pronájem pozemku č. p. 668/19 v k.ú. Vinaře
 8. Návrh na vyřazení majetku obce z DDNM, POE a DDI—HVI
 9. Různé
 • ukončení 1. etapy stavby plotu za obecním úřadem;
 • odvoz větví z Vinař a Vinice;
 • zvýšeném zájmu občanů o napojení svých nemovitostí na obecní vodovodní řád;
 • 23.11.2018 skončil svoz Bio odpadu;


Zápis č. 9/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 22. 11. 2018 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Bc. Ivana Nováková, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová
Omluveni: Radka Humlová
Hosté: Radka Ksandrová

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, Že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Lenka Hypešová a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Dagmar Kovandová a Bc. Ivana Nováková. Starosta sdělil, že zápis č. 8/2018 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky - zápis je schválen.

Po přečtení návrhu programu jednání starosta navrhl doplnit program o následující 3 body:

 • bod č. 6 Rozpočtové opatření č. 7/2018
 • bod č. 7 Žádost o pronájem pozemku č. p. 668/19 v k.ú. Vinaře
 • bod č. 8 Návrh na vyřazení majetku obce z DDNM, POE & DDHM

Starosta nechal hlasovat o přidání tří bodů - č. 6, č. 7 a č. 8 do programu jednání.

Usnesení č. 1/9-2018
ZO obce schvaluje doplněný program jednání.

Hlasování: Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0


Průběh jednání:

k bodu 1:
Starosta na základě podnětu občanů seznámil přítomné s obecně závaznou vyhláškou č. 1/2018 o zákazu podomního prodeje v obci (příloha č. 2). Informativní tabulky upozorňující na zákaz podomního prodeje budou umístěny na všech vjezdech do Vinař i Vinice.

Usnesení č. 2/9-2018
ZO schvaluje obecně závaznou vyhláška č. 1/2018 o zákazu podomního prodeje v předloženém znění.

Hlasování: Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Starosta seznámil přítomné s kalkulací cen stočného pro kalendářní rok 2019 (příloha č. 3). Firma VHS Benešov s.r.o. předložila kalkulovanou cenu 22,- Kč/1 m3 bez DPH.
Starosta upozornil, že cena neobsahuje finanční prostředky pro obnovu infrastruktury obce a doporučil ZO se touto problematikou zabývat. Po krátké diskuzi se zastupitelé shodli ponechat cenu stočného pro rok 2019 v původní výši. Cena stočného pro rok 2019 se oproti roku 2018 nemění.

Usnesení č. 3/9-2018
ZO schvaluje kalkulaci cen stočného pro kalendářní rok 2019 předloženou firmou VHS Benešov s.r.o. ve výši 22,- Kč/m3 bez DPH.

Hlasování: Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Starosta seznámil ZO se smlouvou o zřízení věcného břemene, služebnosti č. IV-12-6020788/VB/3 Vinice parc. č. 1032 — úprava nn, knn s firmou ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035 (příloha č. 4). Rozsah věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu č. 197-587/2018. Náhrada za věcné břemeno činí 3.200,- Kč včetně DPH (příloha č. 4). 

Usnesení č. 4/9-2018
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene, služebnosti č. IV-12-6020788/VB/3 Vinice parc. č. 1032 — úprava nn, knn s firmou ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:
Starosta seznámil přítomné s dodatkem č. 10 ke smlouvě ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (příloha č. 5). Příspěvek na prokazatelnou ztrátu uhradí obec Vinaře ve čtyřech splátkách. Celková částka na rok 2019 nepřekročí částku 15.328,- Kč.

Usnesení č. 5/9-2018
ZO schvaluje dodatek č. 10 ke smlouvě ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě a pověřuje starostu jeho podpisem.

Hlasování: Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:
Starosta informovalo probíhající opravě místní komunikace na Vinici na č. p. 985/1 v k.ú. Vinaře.
Starosta předložil návrh smlouvy na opravy výtluků místních komunikací na Vinici a ve Vinařích firmou Oprava komunikací Zoubek, s.r.o., IČO: 24838861, Sadská, Na Valech 1031, okres Nymburk, 289 12 — cena 110.542,- bez DPH (příloha č. 6).

Usnesení č. 6 / 9-2018
ZO souhlasí s výběrem firmy Oprava komunikací Zoubek, s.r.o., IČO: 24838861, Sadská, Na Valech 1031, 289 12, okres Nymburk v ceně 110.542,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 7/2018 (příloha č. 7).
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 7/2018.

Usnesení č. 7/9-2018
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018.

Hlasování: Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:
Starosta seznámil zastupitele s žádostí o pronájem obecního pozemku č. p. 668/19 v k.ú. Vinaře, kterou podal p. XXXXX (příloha č. 8).

Usnesení 8/9-2018
ZO souhlasí s pronájmem pozemku č. p. 668/19 v k.ú. Vinaře a pověřuje starostu vypracováním záměru obce.

Hlasování: Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:
Starosta seznámil přítomné s návrhem na vyřazení majetku z evidence DDNM, POE a DDHM, (příloha č. 9, 10, 11). Všechny vyřazované předměty jsou nefunkční nebo zastaralé.
ZO projednalo a schvaluje vyřazení označených předmětů majetku z evidence DDNM, POE a DDHM.

Usnesení 9/9-2018
ZO schvaluje vyřazení označených předmětů majetku z evidence DDNM, POE a DDHM.

Hlasování: Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9:
Starosta informoval o

 • ukončení 1. etapy stavby plotu za obecním úřadem;
 • odvozu větví z Vinař a Vinice;
 • plánovaném odvozu větví v polovině prosince také od studánek;
 • zvýšeném zájmu občanů o napojení svých nemovitostí na obecní vodovodní řad;
 • - tom, že dne 23. 11. 2018 skončil svoz bio odpadu, v příštím roce bude svoz obnoven v jarních měsících;
 • - plánované opravě veřejného osvětlení (zastávka ve Vinařích, pod hospodou na Vinici).

Ve Vinařích dne 28. 11. 2018

Josef Brom, starosta obce 


Vyvěšeno na úřední desce: 28. 11. 2018

Sejmuto z úřední desky: 14. 12. 2018