Program:

 1. Výběr nabídek pro zřízení místa pro kontejnery na odpad na p.č. 140/1 , 140/2, 54/2
 2. Výběr nabídek pro opravu komunikace v kopci na Vinici směrem od čp. 115
 3. Návrh rozpočtu pro rok 2017
 4. Rozpočtový výhled na 2017-2020
 5. Rezignace na mandát zastupitele obce
 6. Diskuse

Zápis č. 5/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 28. listopadu 2016 od 19:00 hodin

Přítomni: Bárta Karel, Behůl Jiří, Šulc Roman, Vavřina Jiří, Záruba Lukáš
Nepřítomni:
Hosté: dle prezenční listiny (příloha č. 1 zápisu 5/2016)

Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19 hodin starostou obce panem Lukášem Zárubou (dále jen „předsedajícím“). Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace o zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Vinaře zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1 zápisu 5/2016) konstatoval, že přítomno je pět členů zastupitelstva (z celkového počtu pěti členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Průběh jednání:

1.
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Karla Bártu a Jiřího Behula zapisovatelem Romana Šulce. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vinaře určuje ověřovateli zápisu Karla Bártu a Jiřího Behula zapisovatelem Romana Šulce
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/5/2016 bylo schváleno.

2.
Starosta Lukáš Záruba navrhuje hlasovat o programu a přidáním bodu č. 5 rezignace zastupitele

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vinaře schvaluje program zasedání v následujícím znění:

 1. Výběr nabídek pro zřízení místa pro kontejnery na odpad na p.č. 140/2,140/1, 54/2
 2. Výběr nabídek pro oprava komunikace v kopci na Vinici směrem od č.p. 115
 3. Návrh rozpočtu pro rok 2017
 4. Rozpočtový výhled na 2017 -2020
 5. Rezignace na mandát zastupitele obce
 6. Diskuze

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/5/2016 bylo schváleno.

3.
Starosta předložil nabídky pro pro přípravu místa na kontejnery na tříděný odpad na parcele 140/1, 140/2, 54/2 a možnosti zřízení sběrného dvora.
Nabídky:

 • Vladimír Novotný, sdružení: cena 537.735,- Kč
 • Mitol, s.r.o. : cena 565.026,- Kč
 • TES, spol. s r.o.: cena 589.485,- Kč.

Starosta dává hlasovat a vybrat nejlevnější nabídku od firmy Novotný Vladimír, sdružení ve výši 537.735,- Kč
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku od firmy Novotný Vladimír, sdružení v částce 537.735,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 3/5/2016 bylo schváleno.

4.
Starosta předložil nabídky na opravu místní komunikace na Vinici od čp. 115, jedná se o kopeček, kde je povrch vozovky ve špatném stavu.
Nabídky:

 • Vladimír Novotný, sdružení: cena 459.074,- Kč
 • Mitol, s.r.o. : cena 479.160,- Kč
 • TES, spol. s r.o. : 486.989,- Kč.

Starosta dává hlasovat a vybrat nejlevnější nabídku od firmy Novotný Vladimír, sdružení ve výši 459.074,- Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku od firmy Novotný Vladimír, sdružení v částce 459.074,- Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/5/2016 bylo schváleno.

5.
Starosta předložil návrh rozpočtu na rok 2017 viz příloha.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu na 2017.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/5/2016 bylo schváleno.

6.
Předložil ke schválení rozpočtový výhled na rok 2017-2020 viz příloha.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled na rok 2017-2020.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/5/2016 bylo schváleno.


7.
Starosta Lukáš Záruba předložil na zastupitelstvu rezignaci na mandát zastupitele obce směrovaný k datu 30. 11. 2016. Vysvětlil následnou situaci zbylým zastupitelům. Ostatní zastupitelé se připojili k rezignaci, a to k 30. 11. 2016. Starosta rezignuje na mandát zastupitele z důvodu nedostatku času a protože nejde při zaměstnání vykonávat zároveň funkci starosty v plné míře a být řadovým zaměstnancem vázaným pracovní dobou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rezignace.


Předseda ukončil zasedání zastupitelstva 19:50 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 30. 11. 2016
Zapisovatel: Roman Šulc


Starosta: Lukáš Záruba


Vyvěšeno:

Svěšeno: