Stav územního plánu k 1.9.2017

Příloha č.8 zápisu č.4/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře

Územní plán Vinaře

V návaznosti na úkol uložený na zasedání ZO 2/2017 (bod č. 7) jednal místostarosta J. Čížek na Městském úřadu Čáslav o Územním plánu Vinaře. Zjištění z tohoto jednání a z obdržených dokumentů a skutečnosti dohledané v zápisech zastupitelstva obce Vinaře z let 2011, 2014, 2015 a 2016 jsou následující:

a) Územní plán Vinaře nabyl účinnosti dne 27. 10. 2011;

b) Na základě usnesení zastupitelstva č. 5 ze dne 18. 6. 2014 požádal dne 13. 8. 2014 tehdejší starosta J. Gerenda Městský úřad Čáslav o pořízení následující změny č. 1 územního plánu –u veškeré orné půdy navrhujeme alternativní využití jako les nebo krajinnou zeleň. U plochy občanského vybavení stavební parcela č 45 – veřejná infrastruktura přípustné jako využití pro soukromé bydlení. Parcelní č. 794/35 orná půda navrhujeme vodní plocha;

c) Dne 19. 11. 2014 zastupitelstvo obce schválilo změny územního plánu Vinaře, navržené tehdejším zastupitelem L. Zárubou. Podle zápisu č. 9/2014 a přílohy k němu se jednalo o úpravy navržené Ing. arch. R. Juklem a týkaly se „přidání nových alternativních možností pro využití jednotlivých druhů a užívání pozemků“. Zejména se to týká bývalé školy, a to v možnosti využití i pro občanskou vybavenost a bydlení a dále pak zalesnění pozemků a budování vodních ploch“;
(Pozn. J.Č: Jedná se o nepřesnou formulaci zápisu a usnesení z tohoto zasedání v této části, neboť zastupitelstvo nemohlo schvalovat změny územního plánu Vinaře, ale pouze změny návrhu změny č. 1 územního plánu Vinaře. Vlastní změna územního plánu byla ke schválení obecnímu zastupitelstvu předložena Městským úřadem Čáslav až v roce 2016.)

d) Dopisem ze dne 27. 4. 2015 požádal J. Gerenda Městský úřad Čáslav, aby z žádosti o pořízení změny č.1 územního plánu byla vypuštěna část týkající se „regulativů ploch občanského vybavení“ (Pozn.: jedná se o budovu školy);

e) Na jednání zastupitelstva obce bylo dne 24. 6. 2015 schváleno „zadání změny územního plánu Vinaře“. Podle zápisu a přílohy č. 2 k němu se jednalo však stále o návrh změny č.1 územního plánu a nikoli o změnu územního plánu jako takovou;
(Pozn. J.Č.: Jedná se o nepřesnou formulaci zápisu a usnesení z tohoto zasedání v této části, neboť zastupitelstvo nemohlo schvalovat změny územního plánu Vinaře ale pouze změny návrhu změny č. 1 územního plánu Vinaře. Vlastní změna územního plánu byla ke schválení obecnímu zastupitelstvu předložena Městským úřadem Čáslav až v roce 2016.)

f) Městský úřad Čáslav veřejnou vyhláškou ze dne 8. 9. 2015 vystavil návrh změny č. 1 územního plánu Vinaře k veřejnému nahlédnutí;

g) Městský úřad Čáslav dne 25. 4. 2016 předložil Obci Vinaře změnu č. 1 územního plánu Vinaře, a to včetně textu návrhu usnesení na vydání změny č. 1 územního plánu Vinaře a včetně textu opatření obecné povahy změny č. 1 územního plánu Vinaře (opatření obecné povahy). Tyto dokumenty tehdejší
starosta L. Záruba zastupitelstvu obce k jednání nepředložil, potřebné unesení nebylo přijato a opatření obecné povahy nebylo obcí vydáno.

S ohledem na skutečnosti uvedené v bodu g), t.j neprojednání změny č. 1 územního plánu v zastupitelstvu obce a nevydání opatření obecné povahy navrhovaná změna č. 1 územního plánu Vinaře neproběhla a v platnosti zůstává Územní plán Vinaře ze dne 27. 10. 2011.

Pro úplnost a upřesnění je třeba uvést, že na zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016 byla projednána zpráva o uplatňování územního plánu Vinaře, zaslaná obci Vinaře Městským úřadem Čáslav dne 1. 12. 2015, avšak tato zpráva se týká uplatňování územního plánu Vinaře, který nabyl účinnosti dne 27.10. 21011 a netýká se návrhu na pořízení změny č.1 územního plánu, předloženého J. Gerendou – viz. bod b) výše. Tehdejší zastupitelstvo obce o projednání této zprávy Městský úřad Čáslav neinformovalo, jak bylo požadováno, a tak byl výpis ze zápisu č. 2/2016 spolu s příslušným usnesením předán Městskému úřadu Čáslav místostarostou J. Čížkem dne 1. 9. 2017).