Textová část územního plánu

Správní orgán vydávající územní plán: Obec Vinaře, Vinaře 44, 286 01 – Čáslav
Projektant: Ing. arch. Jiří Vít

Textová část
A1. Vymezení zastavěného území
A2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
A3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
A4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování
A5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně
A6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách)
A7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
A8. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
A9. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Grafická část
A1. Výkres základního členění území obsahující vyznačení hranic řešeného území, zastavěného území a zastavitelných ploch
A2. Hlavní výkres obsahující urbanistickou koncepci s vymezením ploch s rozdílným využitím, koncepci uspořádání krajiny, vymezení zastavěného území a zastavitelných ploch.
A3. Výkres dopravy a technické infrastruktury
S1 Schéma koncepce dopravy
S2 Schéma koncepce technické infrastruktury

A1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Zastavěné území se vymezuje tímto návrhem územního plánu s datem 31.7.2008 a odpovídá současné legislativě dle § 58 stavebního zákona. Je vyznačeno ve výkresech grafické části návrhu územního plánu.

A2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
Rozvoj obce je výlučně orientován na rozvoj obytné, případně rekreační funkce. Další funkcí, která má prioritu je obnova vinařství. Všechny ostatní funkce mají doprovodný a podpůrný charakter.
Rozvoj obce bude respektovat současnou urbanistickou strukturu podmíněnou historickým vývojem obce, charakterem přírodního prostředí a krajinným rázem, včetně objektů lidové architektury a objektů místně tradičních. Podle dokumentu „Politika územního rozvoje ČR“ není obec ovlivněna žádnou rozvojovou oblastí, osou ani koridorem.

celý text viz. přílohy