Program:

 1. Výroční zpráva za rok 2020
 2. Smlouva o poskytování služby eIDAS
 3. Rozhodnutí Stř. kraje - doměření poplatku za uložení odpadu 2016, 2018
 4. Kronika obce 2019
 5. Inventura za rok 2020
 6. Žádost o směnu pozemku
 7. Různé

Zápis č. 1/ 2021 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 10.2.2021 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 20:30 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Bc. Ivana Nováková, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová, Radka Humlová
Hosté: Radka Ksandrová, Mgr. Hana Veselá, XXXXX

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Ivana Nováková a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Dagmar Kovandová a Radka Humlová. Starosta sdělil, že zápis č. 10/2020 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky, zápis je schválen.


Usnesení č. 1/1-2021
ZO obce schvaluje předložený program.
Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

k bodu 1:
Starosta seznámil ZO dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s výroční zprávou za rok 2020 (příloha č. 2).

Usnesení č. 2/1-2021
ZO schvaluje výroční zprávu za rok 2020.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Starosta obce předložil ZO k projednání smlouvu o poskytování služby elDAS (příloha č. 3). Jedná se o služby vytváření elektronického podpisu, pečetě na digitálním dokumentu nebo balíčku dat. Dále služby časového razítka. Všechny služby jsou vázány na čerpání s IS ISFG (spisová služba). Cena služby 2.500,- Kč bez DPH měsíčně.

Usnesení č.3/1-2021
ZO schvaluje smlouvu o poskytování služby elDAS s firmou Software 602 a.s., IČ 63078236, a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Starosta obce seznámil přítomné s rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ve věci uložení povinnosti obci Vinaře jako původci odpadu, zaplatit dlužný poplatek za ukládání odpadu v letech 2016 (ve výši 2 535 840,- Kč) a 2018 (ve výši 7 300,- Kč) na skládku „Centrum komplexního nakládání s odpady Čáslav“, provozovanou společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., (příloha č. 4).
Krajský úřad podle ustanovení § 46 odst. 2 zákona o odpadech návrh města Čáslav na doměření poplatku zamítl.

ZO bere zprávu na vědomí.

k bodu 4:
Kronikářka obce Mgr. Hana Veselá seznámila ZO s návrhem zápisu do kroniky za rok 2019 (koncept byl všem členům ZO zaslán 2. 1. 2021 k připomínkám předem),(příloha č. 5). Do termínu jednání ZO kronikářka obdržela pouze připomínky od Bc. Novákové.
Připomínky k zápisu do kroniky:
– Radka Humlová

 • nepsat o úrazu při rekonstrukci střechy (nevíme, jak to bylo)

–Dagmar Kovandová

 • uvedla, že k předloženému konceptu nemá žádné připomínky

–Lenka Hypešová

 • doplnit evidenci obyvatel
 • stavba domu na Vinici neproběhla v tomto roce
 • nepsat o událostech, které nelze ověřit a jsou to jen domněnky vypravěče, např. nedodržování rychlosti v obci, poničení značky nepřizpůsobivým občanem apod.

–Bc. Ivana Nováková

 • sepsala připomínky písemně 4. 2. 2021. Odpovědi na ně od kronikářky jsou v 2. verzi konceptu kroniky ze dne 6. 2. 2021 (příloha č. 6).

Kronikářka požádala svou předchůdkyni Bc. Ivanu Novákovou o předání příloh ke kronice.
Bc. Ivana Nováková uvedla, že v době, kdy byla kronikářkou, přílohy vedeny nebyly.

Usnesení č. 4/1-2021
ZO neschvaluje zápis do kroniky za rok 2019.

Hlasování: pro: 1 (Brom) proti: 3 (Kovandová, Nováková, Hypešová) zdržel se: 1 (Humlová)

k bodu 5:
Předsedkyně inventarizační komise Bc. Ivana Nováková přednesla zprávu o průběhu inventarizace obecního majetku za rok 2020, která probíhala od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021 (příloha č. 7).
Předsedkyně inventarizační komise seznámila přítomné s návrhem na vyřazení majetku z evidence, který je uveden v inventarizační zprávě. Všechny vyřazované předměty jsou nefunkční.
ZO projednalo a schvaluje vyřazení označených předmětů majetku z evidence.

ZO bere zprávu o průběhu inventarizace majetku obce za rok 2020 na vědomí.

Usnesení č. 5/1-2021
ZO schvaluje vyřazení označených předmětů majetku z evidence.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:
Starosta obce předložil žádost paní XXXXX na směnu obecních pozemků, a to parc. č. 658/4 (585 m2), parc. č. 658/3 (1749 m2), parc. č. 658/1 (1827 m2) za pozemek ve vlastnictví SJM XXXXX, parc. č. 794/90 (5561 m2), vše v k. ú. Vinaře (příloha č. 8).
Místostarostka uvedla:

 • uvedené obecní pozemky jsou předmětem smluv o zemědělském pachtu z roku 2019
 • směnou pozemku nezůstane žádný odstup zahrad od výběhu pro koně
 • upozornila na to, že část obecních pozemků je v územním plánu vedená jako pozemky určené k bytové výstavbě

Pan XXXXX seznámil zastupitele s tím, že s jednotlivými pachtýři jednal s následujícím výsledkem:

 • pan XXXXX nemá o pozemek zájem
 • pan XXXXX nemá o pozemek zájem
 • pan XXXXX má o pozemek zájem a dohodl se s panem XXXXX, že mu pozemek následně prodá
 • dále pan XXXXX přislíbil zachovat travnatý pruh za zahradami v šířce cca 4 m

Usnesení č. 6/1-2021
ZO schvaluje žádost o směnu pozemků parc. č. 658/4, 658/3, parc. č. 658/1 za pozemek parc. č. 794/90 v k.ú. Vinaře a pověřuje starostu obce vypracováním záměru obce Vinaře.

Hlasování: pro: 4 proti: 1 (Nováková) zdržel se: 0

k bodu 13 - různé:

 • Starosta obce informoval, že byly zahájeny komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) v katastru Vinaře a v částech kat. území Vrdy, Lovčice, Lipovec, Bousov a Žleby.
  V roce 2020 byla vypracována studie odtokových poměrů, při jejímž projednávání na pobočce Kutná Hora bylo upozorněno na problém výsadeb v kat. území Vinaře na obecních pozemcích, včetně historických cest. Přítomní byli upozorněni, že je nutné území řešit komplexně, což postup řešení při KoPÚ umožňuje. Výsadby ještě před návrhem nového uspořádání pozemků jsou pro zpracování KoPÚ velkým problémem a jejich další pokračování, které v současnosti probíhá, bude ještě problémy při zpracování plánu společných zařízení a dále projednávání nového uspořádání pozemků s vlastníky zhoršovat. Obecní úřad Vinaře žádá všechny vlastníky pozemků, aby výsadbu zastavili a vyčkali s dalšími kroky. Děkujeme.
 • Místostarostka seznámila přítomné s obsahem úředního záznamu o podaném vysvětlení na policii ČR, obvodní oddělení Čáslav ve věci: XXXXX pokácení javorů Vinaře.
 • Starosta obce informoval o dotaci na zlepšení vybavenosti obce Vinaře, která prošla kontrolou předložených dokumentů bez závad.
 • Mgr. Hana Veselá jako tajemnice DSO Mikroregion Čáslavsko informovala o Zpravodaji Mikroregionu Čáslavsko a o spolupráci mikroregionu s redakcí Čáslavských novin.
 • Starosta obce informoval o nařízení Krajské veterinární správy SVS pro Středočeský kraj o výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní "ptačí chřipky", která byla detekována v Ronově nad Doubravou.


Ve Vinařích dne 15. 2. 2021

Josef Brom, starosta obce


Autor: Webmaster