Program:

 1. Prezenční listina
 2. Zprávu inventarizační komise za rok 2021
 3. Výroční zpráva
 4. Návrh zápisu do kroniky za rok 2020
 5. Memorandum o spolupráci při systémovém řešení odpadového hospodářství
 6. Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ČEZ
 7. Nabídky na rekonstrukci čp. 45
 8. Žádost o příspěvek na činnost spolku Vinařský hrozen, z. s.
 9. Žádost o příspěvek na činnost Šipkařského klubu (Hospůdka na Vinici)
 10. Žádost o příspěvek na činnost „Klubu deskových her“
 11. Různé

Zápis č. 1/ 2022 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 21.2.2022 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:30 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Lenka Hypešová, Dagmar Kovandová, Radka Ksandrová, Radka Humlová

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byl navržen a schválen Josef Brom a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Radka Ksandrová a Radka Humlová. Starosta sdělil, že zápis č. 9/2021 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky, zápis je schválen.

Usnesení č. 1/1-2022
ZO schvaluje předložený program.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

k bodu 1:
Předsedkyně inventarizační komise Lenka Hypešová přednesla zprávu o průběhu inventarizace obecního majetku za rok 2021, která probíhala od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022 (příloha č. 2).

Předsedkyně inventarizační komise seznámila přítomné s návrhem na vyřazení majetku z evidence, který je uveden v inventarizační zprávě. Všechny vyřazované předměty jsou nefunkční. ZO projednalo a schvaluje vyřazení označených předmětů majetku z evidence.

ZO bere zprávu o průběhu inventarizace majetku obce za rok 2021 na vědomí.

Usnesení č. 2/1-2022;
ZO schvaluje vyřazení označených předmětů majetku z evidence.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Starosta seznámil ZO s výroční zprávou dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2021 (příloha č. 3).

Usnesení č. 3/1-2022;
ZO schvaluje výroční zprávu za rok 2021.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Návrh zápisu do kroniky za rok 2020 zaslala kronikářka obce Mgr. Hana Veselá zastupitelům k připomínkám e-mailem 11. 12. 2021. Obdržené připomínky ze dne 20. 2. 2022 byly vypořádány (příloha č. 4).

Usnesení č. 4/1-2022;
ZO schvaluje zápis do kroniky za rok 2020.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:
Starosta obce požádal ZO o schválení dohody o provedení práce pro zastupitelku Lenku Hypešovou na dobu od 1. 3. 2022 do 31. 12. 2022 v rozsahu max. 300 hodin za kalendářní rok. Pracovní náplní je vést pokladnu obce.

Usnesení č. 5/1-2022;
ZO schvaluje dohodu o provedení práce pro Lenku Hypešovou.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:
Starosta obce seznámil ZO s návrhem Memoranda o partnerství a spolupráci při systémovém řešení odpadového hospodářství obce Vinaře, kde účastníci memoranda deklarují podporu a společný zájem na přípravě a vytvoření vhodného zařízení na energetické využívání komunálních odpadů v lokalitě opatovické elektrárny, tzv. ZEVO. Vybudováním ZEVO vznikne pro obyvatele obce další významná alternativa ve způsobu nakládání s těmito zbytkovými komunálními odpady, a to v předpokládaném množství 107 tun ročně.

Memorandum se uzavírá mezi obcí Vinaře, Elektrárnou Opatovice a. s. a AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. (příloha č. 5).

Usnesení č. 6/1-2022;
ZO schvaluje trojstranné Memorandum o partnerství a spolupráci mezi obcí Vinaře, Elektrárnou Opatovice a. s. a AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:
Starosta obce seznámil ZO se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 2385/IV-12-6029809 na parcele číslo 1054/1 v k. ú. Vinaře s firmou ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035 (příloha č. 6). Smlouva se týká komunikace parc. č. 1054/1, kde bude položen kabel v krajnici cesty pro přípojku na pozemku parc. č. 19/2. Náhrada za věcné břemeno činí 14.400,- Kč.

Usnesení č. 7/1-2022;
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 2385/IV-12-6029809 s firmou ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:
Starosta obce požádal ZO o uvolnění finančních prostředků na rekonstrukci bývalé školy ve Vinařích v rozsahu zaslané nabídky na opravu trámového stropu nad místnostmi č. 102, 103, 104 a 105 v budově čp. 45. Prováděné práce budou v souladu s dokumentací statického výpočtu zesílení stropní konstrukce nad 1. N. P. (příloha č. 7). Obec obdržela 3 nabídky. První cenová nabídka činí 194.600,- Kč od Petra Kopeckého. Druhá cenová nabídka činí 210.000,- Kč od pana Bohumila Čečera. Třetí cenová nabídka činí 224.000,- Kč od pana Tomáše Čurdy.

Usnesení č. 8/1-2022
ZO schvaluje nabídku pana Petra Kopeckého IČ 71833021.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:
Starosta obce přečetl žádost o příspěvek na činnost spolku Vinařský hrozen, z. s. ve výši 15.000,- Kč na rok 2022 (příloha č. 8).

Usnesení č. 9/1-2022;

ZO schvaluje příspěvek ve výši 15.000,- Kč na činnost spolku Vinařský hrozen, z. s. na rok 2022 a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9:

Starosta obce přečetl žádost o příspěvek na činnost Šipkařského klubu (Hospůdka na Vinici) ve výši 7.000,- Kč na rok 2022 (příloha č. 9).

Usnesení č. 10/1-2022;

ZO schvaluje příspěvek ve výši 7.000,- Kč na činnost Šipkařského klubu (Hospůdka na Vinici) na rok 2022 a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 10:
Starosta obce přečetl žádost o příspěvek na činnost „Klubu deskových her ve výši 3.000,- Kč na rok 2022 (příloha č. 10).

Usnesení č. 10/1-2022;
ZO schvaluje příspěvek ve výši 3.000,- Kč na činnost „Klubu deskových her“ na rok 2022 a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Ve Vinařích 21. 2. 2022

Josef Brom, starosta obce

Autor: Webmaster