Program:

 1. Žádost o podporu provozu „Linky bezpečí“
 2. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
 3. Podání žádosti o dotaci MFČR v rámci výzvy č. 9 k programu 29822 a investičního záměru k projektu (obecní byty)
 4. Zabezpečení povinné výše spolufinancování (obecní byty)
 5. Pravidla pro přidělování bytů v majetku obce Vinaře
 6. Způsob stanovení výše nájemného
 7. Návrh nájemní smlouvy
 8. Rozpočtové opatření číslo 1/2021
 9. Pronájem 2 místností v budově čp. 45
 10. Různé

Zápis č. 2/ 2021 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 27. 3. 2021 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 20:40 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Bc. Ivana Nováková, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová, Radka Humlová
Hosté: XXXXX, XXXXX
Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelem zápisu byl navržen a schválen Josef Brom a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Lenka Hypešová a Bc. Ivana Nováková. Starosta sdělil, že zápis č. 1/2021 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky, zápis je schválen.

Starosta obce požádal o doplnění programu jednání o bod

 • č. 8 – Rozpočtové opatření číslo 1/2021
 • č. 9 – Pronájem 2 místností v budově čp. 45

Usnesení č. 1/2-2021
ZO obce schvaluje přidání bodu č. 8 na program jednání.
Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 2/2-2021
ZO obce schvaluje přidání bodu č. 9 na program jednání.
Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 3/2-2021
ZO obce schvaluje předložený program.
Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

k bodu 1:
Starosta seznámil ZO se žádostí Linky bezpečí z.s. o příspěvek ve výši 2.000,- Kč (příloha č. 2).

Usnesení č. 4/2-2021
ZO neschvaluje finanční příspěvek na podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
Hlasování: pro: 0 proti: 5 zdržel se: 0

k bodu 2:
Starosta obce předložil ZO ke schválení dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR (příloha č. 3). V rámci projektu bude pořízeno vybavení společenské místnosti v budově obecního úřadu a venkovní vybavení, jako jsou např. zahradní stoly a lavice. Dotace musí být vyčerpána a vyúčtována do 30. 9. 2021.

Usnesení č. 5/2-2021
ZO schvaluje dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Starosta obce předložil ZO k projednání žádost o dotaci MF ČR a investiční záměr pro účely dotace MF ČR (příloha č. 4). Dotace je zaměřena na vybudování obecních bytů v bývalé škole ve Vinařích. Dotace musí být vyčerpána v roce 2021 a nelze ji rozdělit do dalších let.

Usnesení č. 6/2-2021
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva financí ČR v rámci Výzvy č. 9 k programu 29822, podprogram 298D2230 – Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury.
Dále ZO projednalo vypracovaný investiční záměr pro účely dotace MF ČR a schvaluje podání investičního záměru k předmětnému projektu.
ZO pověřuje starostu obce podpisem dokumentů souvisejících s podáním žádosti o dotaci.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:
Starosta obce seznámil ZO s výší spolufinancování výstavby obecních bytů, a to v minimální výši spoluúčasti 10 % z celkových nákladů akce. Alokované prostředky na spolufinancování má obec na účtu u ČNB.

Usnesení č. 7/2-2021
ZO prohlašuje, že má finanční prostředky na spolufinancování projektu na výstavbu obecních bytů v požadované výši, a zavazuje se je vyčlenit pro tento účel.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:
Starosta obce předložil zastupitelstvu Pravidla pro přidělování bytů v majetku obce Vinaře (příloha č. 5).
Podle vyjádření firmy TNT Consulting, s.r.o. jsou schvalovaná pravidla pro účely dotace v pořádku.

Usnesení č. 8/2-2021
ZO schvaluje Pravidla pro přidělování bytů v majetku obce Vinaře.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:
Starosta obce požádal ZO o způsob stanovení výše nájemného.
Starosta obce požádal ZO o stanovení minimální výše nájemného.

Usnesení č. 9/2-2021
ZO schvaluje způsob stanovení ceny nájemného za 1 m2 užitné plochy bytu, a to v základní výši 60,- Kč/1 m2.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:
Starosta obce předložil návrh nájemní smlouvy na pronájem bytů v majetku obce Vinaře (příloha č. 6), vypracovanou JUDr. Radoslavem Bolfem, který doporučil uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou (1 rok) s přednostním právem na prodloužení pro stávajícího nájemce o další rok za předpokladu, že bude i nadále splňovat podmínky pro přidělení obecního bytu.
Firma TNT Consulting, s.r.o. upozornila na podmínky dotační výzvy, kde je stanoven požadavek dlouhodobého pronájmu (např. na dobu neurčitou).
Zastupitelstvo projednalo maximální počet uživatelů bytu (tj. osob, které v bytě bydlí po dobu delší než 1 měsíc), a to v bytě 2+kk na 4 osoby, v bytě 4+kk na 6 osob.

Usnesení č. 10/2-2021
ZO schvaluje návrh nájemní smlouvy na pronájem bytů v majetku obce Vinaře s pronájmem na dobu neurčitou.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 11/2-2021
ZO schvaluje maximální počet uživatelů bytu (tj. osob, které v bytě bydlí po dobu delší než 1 měsíc), a to v bytě 2+kk na 4 osoby, v bytě 4+kk na 6 osob.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření číslo 1/2021 (příloha č. 7).

Usnesení č. 12/2-2021;
ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 1/2021.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9:
Starosta obce předložil k projednání záměr obce pronajmout 2 místnosti v budově čp. 45 spolku Vinařský hrozen, z. s.

Usnesení č. 13/2-2021
ZO pověřuje starostu obce vypracováním záměru obce pronajmout 2 místnosti v budově čp. 45 spolu Vinařský hrozen, z. s.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 13 - různé:

 • Pan Huml připravuje knihobudku, která bude umístěna v parku ve Vinařích.
 • V rámci pozemkových úprav mají pověřené osoby (viz úřední deska obce) umožněn vstup a vjezd na soukromé pozemky k výkonu geodetické činnosti. Geodeti se pohybují v obci Vinaře i části Vinice. Tyto osoby mají po dobu provádění pozemkových úprav právo vstupovat a vjíždět na pozemky a vykonávat činnosti vyplývající ze zákona.
  Povolený vstup mají zejména:
  - Zaměstnanci firmy GAP Pardubice, s. r. o. - zejména Ing. Zbyněk Pilař, zástupce zpracovatele návrhu KoPÚ.
  - Kontaktní osobou za Státní pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu, pobočka Kutná Hora, je Ing. Renata Smutná.
 • Ve Vinařích se pohybují projektanti firmy AZ Elektrostav, a.s., kteří projektují rekonstrukci stávajícího vedení nízkého napětí v obci s jeho uložením do země.

Ve Vinařích dne 28. 3. 2021

Josef Brom, starosta obce

Autor: Webmaster