Program:

 1. Smlouva o dodávce vody - obec Vrdy
 2. Cena stočného 2020
 3. Výroční zpráva za rok 2019
 4. Kronika obce 2018
 5. Stížnost na parkování automobilu
 6. Různé


Zápis č. 4 / 2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 13. 5. 2020 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:25 hodin a skončeno v 21:05 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Bc. Ivana Nováková, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová, Radka Humlová

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Lenka Hypešová a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Bc. Ivana Nováková a Radka Humlová. Starosta sdělil, že zápis č. 3/2020 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky - zápis je schválen.

Usnesení č. 1/4-2020
ZO schvaluje předložený program.
Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

k bodu 1:
Starosta předložil smlouvy s provozovatelem vodovodního řadu Vinaře, tj. obcí Vrdy se sídlem Smetanovo nám. 28, 285 71 Vrdy, IČ: 00236616, o dodávkách vody pro tyto objekty:

 • Budova obecního úřadu Vinaře čp. 44, smlouva číslo 11410 (příloha č. 2)
 • Budova bývalé školy Vinaře čp. 45, smlouva číslo 12398 (příloha č. 3)
 • Hřbitov, smlouva číslo 11409 (příloha č. 4)
 • ČOV na Vinici, smlouva číslo 11411 (příloha č. 5)

Usnesení č. 2/4-2020
ZO schvaluje smlouvy číslo 11410, 12398, 11409, 11411 s obcí Vrdy o dodávkách vody pro nemovitosti obce Vinaře a pověřuje starostu jejich podpisem.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

k bodu 2:
Starosta obce předložil kalkulaci stočného (příloha č. 6) od provozovatele kanalizačního řádu Vinaře, tj. firmy VHS Benešov s.r.o., která bude fakturována od 1.5.2020. Zastupitelstvo obce souhlasí s fakturovanou cenou 37,50 Kč/m3 s DPH. Cena pro koncového odběratele se oproti předchozí fakturaci nemění, rozdíl DPH se použije na fond obnovy. 

Usnesení č. 3/4-2020
ZO schvaluje cenu stočného 34,09 Kč/m3 bez DPH, tj. 37,50 Kč/m3 s DPH od 1.5.2020 a pověřuje starostu potvrzením fakturační ceny firmě VHS Benešov s.r.o.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

k bodu 3:
Starosta seznámil ZO dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s výroční zprávou za rok 2019 (příloha č. 7). 

Usnesení č. 4/4-2020
ZO schvaluje výroční zprávu za rok 2019.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

k bodu 4:
Starosta seznámil zastupitele s návrhem zápisu do obecní kroniky za rok 2018 od kronikářky Mgr. Hany Veselé (příloha č. 8).

Usnesení č. 5/4-2020
ZO schvaluje zápis do obecní kroniky za rok 2018.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:
Starosta předložil zastupitelům stížnost pana XXXXX na bránění vjezdu nákladního automobilu na svůj pozemek osobním automobilem SPZ XXXXX, údajně v majetku sousedů XXXXX (příloha č. 9).
Stížnost je projevem dlouhodobého sousedského sporu mezi rodinou XXXXX a p. XXXXX. Všichni účastníci jsou ke dni projednávání bez trvalého pobytu v obci.
Nevhodné parkování na místních komunikacích vadí většině projíždějících, ale obec nemá žádné pravomoci ho efektivně řešit. Jedinou možností je součinnost s policií, která však při kontrole postupuje plošně a penalizuje všechna vozidla parkující v rozporu s platnými předpisy. Vzhledem k tomu, že všechny komunikace v obci nemají parametry obousměrné komunikace (jsou užší než 6 m) 3 m pro každý směr jízdy, porušuje zákon každé vozidlo zaparkované v blízkosti komunikace, přestože nezasahuje do vozovky samé, která má třeba jen 3 m pro oba směry jízdy.
Je třeba si uvědomit, že nejenom komunikace v naší obci nesplňují parametry zákona, ale spousta vlastníků nemovitostí nemá možnost své vozidlo parkovat na vlastním pozemku, protože jeho velikost nebo přístupnost to neumožňuje. Život na vesnici bez auta v dnešní době si nikdo z nás asi představit nedokáže. Potřebuje ho každý pro své nákupy, cesty do zaměstnání, k lékaři či do školy, nebo pro to, aby mu někdo zavezl materiál, ať už pro opravu nemovitosti nebo pro jeho podnikání atd. Pokud v obci chceme nadále žít, bez aut to nepůjde a platit pokuty za špatné parkování se nikomu z nás asi také nechce. V tomto případě jedinou možností se nabízí, aby se všichni k sobě chovali ukázněně a ohleduplně.
Bránění vjezdu automobilu na soukromý pozemek se jeví v této situaci jako absurdní.

Usnesení č. 6/4-2020
ZO schvaluje texty dopisů pro pana XXXXX a pana XXXXX.

Hlasování: pro: 3 proti: 2 (Nováková, Hypešová) zdržel se: 0

k bodu 6:
Starosta informoval, že

 • občané Vinař a Vinice v období od 1.1.2020 – 31.3.2020 vytřídili celkem 2,796 tun druhotných surovin (plast, papír, sklo, …)
 • dezinfekci ANTICOVID má obec stále pro občany zajištěnou
 • na základě ověřených informací do této doby nemá obec Vinaře ani osada Vinice žádnou oficiální zprávu o výskytu nemoci nebo nakažení koronavirem. Ke dni 12. 5. 2020 byly na Kutnohorsku 3 případy onemocnění koronavirem, 30 vyléčených, žádný nezemřel.
 • nouzový stav byl prodloužen do 17. května 2020, nařízená opatření tedy zůstávají nadále v platnosti
 • rozpočtové určení daní (daňové příjmy obce) pro rok 2020 ovlivňuje epidemiologická situace v České republice, která bude mít dopad ne obecní rozpočet poklesem příjmů (příloha č. 12)
 • na základě zákona 128/2000 Sb. §16 má každý občan obce právo nahlédnout do originálu zápisů zastupitelstva obce (tj. bez anonymizace dat)


Ve Vinařích dne 17. 5. 2020

Josef Brom, starosta obce

Bankovní spojení

Bankovní účet: 174635647/0300 ČSOB

IČO: 00236578
DIČ: Obec není plátcem DPH

Úřední hodiny

Středa od 18:00 do 19:00 hod.
Ostatní dny možnost dle dohody.

Kontakt

Adresa: Vinaře 44 (pošta Čáslav), 286 01
Datová schránka ID: terby5j
Telefon: +420 607 769 616
Email: ou@vinare.cz
Web: http://www.vinare.cz

Běží na PRO Samosprávu