Zápis a usnesení ZO č. 10/2020

● Rozpočtové opatření číslo 4/2020 ● Rozpočtové opatření číslo 5/2020 ● Rozpočet pro rok 2021 ● Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 - o místním poplatku TKO ● Smlouva o nakládání s odpadem č. S/22500222/001/2021/ŽO (AVE) ● Smlouva na dopravní obslužnost pro rok 2021 ● Smlouva vlastníků provozně souvisejících vodovodů obec Vinaře a obec Vrdy ● Smlouva o pachtu vodohospodářského majetku za účelem jeho provozování ● Dodatek ke smlouvě na dodávky plynu od innogy Energie ● Dotace v roce 2020 ● Různé

Zápis a usnesení ZO č. 9/2020

● Registrace periodického tisku na Ministerstvu kultury ● Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP na výsadbu stromů ● Plán inventur a jmenování inventarizační komise pro rok 2020 ● RUD – předpokládané daňové výnosy obce pro rok 2021 ● Cena stočného v roce 2021 ● Poplatek za svoz bioodpadu v roce 2021 ● Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 - o místním poplatku TKO ● Projednání cenové nabídky na elektronickou úřední desku ● Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/6 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení – Vinaře 29 ● Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení – Vinaře 84 ● Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení verze A – Vinaře 25 ● Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení verze B – Vinaře 25 ● Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení – Vinaře 24 ● Žádost o prodej pozemku parc. st. č. 59/1 v k.ú. Vinaře – Šmolcov ● Žádost o vykácení dřevin na pozemku parc.č. 627/1 v k.ú. Vinaře ● Žádost o kácení dřevin na pozemku parc.č. 1 v k.ú. Vinaře ● Žádost o kácení dřevin ohrožující nemovitost čp. 159 ● Rozpočtový výhled 2022-2023 ● Různé

Zápis a usnesení ZO č. 8/2020

Rozpočtové opatření číslo 3/2020 ● Elektronická spisová služba SpisUm - Smlouva o poskytnutí služeb ● ČOV - VHS Benešov ● Kupní a směnná smlouva 4/2020 připlocený pozemek – Vinaře čp. 75 ● Žádost o prodej části pozemku parc. č. 159/13 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení ● Projednání odložené žádosti (usnesení č.20/7-2019) o prodeji části pozemku parc. č. 159/13 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení ● Zrušení usnesení (výpověď pachtovní smlouvy z pozemků na Vinici) ● Projektová dokumentace na sanaci skalního masivu za čp. 104 ● Vybudování obecních bytů v obci Vinaře - dotace ● Projektová dokumentace na rekonstrukci budovy bývalé školy ● Smlouva o vytvoření díla a poskytnutí licence ● Rizikové kácení stromů v k.ú. Vinaře

Zápis a usnesení ZO č. 7/2020

Kupní smlouva 1/2020 připlocený pozemek – Vinaře 43 ● Kupní smlouva 2/2020 připlocený pozemek – Vinaře 88 ● Kupní smlouva 3/2020 připlocený pozemek – Vinaře 28

Zápis a usnesení ZO č. 6/2020

Smlouva o členském příspěvku MAS Lípa pro venkov z.s. ● Úvěr ČSOB ● Vyúčtování neinvestiční dotace na podporu aktivit z rozpočtu obce za rok 2019 ● Žádost o neinvestiční dotaci pro Šipkařský klub Hospůdka na Vinici na rok 2020 ● Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vinaře ● Výpověď pachtovní smlouvy z pozemků na Vinici (parc. čísla 953/1 a 953/6) ● Smlouva o zpracování osobních údajů s firmou TopGis s.r.o.

Zápis a usnesení ZO č. 5/2020

Závěrečný účet za rok 2019, účetní závěrka 2019 ● Dohoda o skladování nábytku v čp. 45 ● Partnerská smlouva pro turistickou oblast Kutnohorsko a Kolínsko (partnerství obce s oblastní organizací destinačního managementu) ● Kupní smlouva č. 120072 na dodávku obecních znaků ● Financování pověřence obce do roku 2022 ● Pasport kanalizace ● Možné dopady koronavirové krize na rozpočet obce ● Žádost o prodej části pozemku parc. č. 388/4 v k.ú. Vinaře na parkování I. ● Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího stání ● Žádost o pronájem části pozemku na parkování ● Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro tělesně postiženou osobu ● Žádost o prodej části pozemku parc. č. 388/4 v k.ú. Vinaře na parkování II. ● Žádost prodej části pozemku parc. č. 1075 a parc. č. 388/4 ● Žádost o prodej části pozemku parc. č. 388/4 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení ● Veřejnoprávní smlouva číslo 1/2020 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vinaře pro Vinařský hrozen z.s.

Zápis a usnesení ZO č. 4/2020

● Smlouva o dodávce vody - obec Vrdy ● Cena stočného 2020 ● Výroční zpráva za rok 2019 ● Kronika obce 2018 ● Stížnost na parkování automobilu ● Různé

Zápis a usnesení ZO č. 3/2020

● Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku ● Kronikářka obce ● Kupní smlouva ● Rozpočtové opatření číslo 2/2020 ● Servisní smlouva programového vybavení CODEXIS® GREEN ● Různé

Zápis a usnesení ZO č. 2/2020

● Pasport veřejného osvětlení ● Pasport dopravního značení ● Projednání cenové nabídky na projektovou dokumentaci na zajištění skalního masivu za čp. 31 a čp. 104 ve Vinařích ● Projednání cenové nabídky na studii nakládání s obecním majetkem ● Poplatek za ukládání odpadu na skládku Čáslav ● Projednání cenové nabídky na mobilní aplikaci s vazbou na úřední desku ● Projekt na rekonstrukci bývalé školy ● Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/1 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení ● Žádost o prodej části pozemku parc. č. 300/6 v k.ú. Vinaře ● Různé

Zápis a usnesení ZO č. 1/2020

● Rozpočtové opatření č. 6/2019 ● Inventarizační zpráva za rok 2019 ● Rozpočtové opatření č. 1/2020 ● Zpráva Lesní hospodářské evidence za rok 2019 ● Dodatek č. 2 ke směrnici č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ● Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 3/2017 s VHS Vrchlice - Maleč a.s. ● Dodatek č. 11 ke smlouvě č. 651/364/2010 – dopravní obslužnost ● Rekonstrukce obecního úřadu ● Obecní přívěsný vozík ● Žádost o směnu a prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení ● Schválení pronájmu nebytových prostor spolku „Vinařský hrozen“ ● Územní působnost obce Vinaře v MAS Lípa pro venkov, z.s. v období 2021 – 2027 ● Různé