Program:

 1. Závěrečný účet za rok 2019, účetní závěrka 2019
 2. Dohoda o skladování nábytku v čp. 45
 3. Partnerská smlouva pro turistickou oblast Kutnohorsko a Kolínsko (partnerství obce s oblastní organizací destinačního managementu)
 4. Kupní smlouva č. 120072 na dodávku obecních znaků
 5. Financování pověřence obce do roku 2022
 6. Pasport kanalizace
 7. Možné dopady koronavirové krize na rozpočet obce
 8. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 388/4 v k.ú. Vinaře na parkování I.
 9. Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího stání
 10. Žádost o pronájem části pozemku na parkování
 11. Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro tělesně postiženou osobu
 12. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 388/4 v k.ú. Vinaře na parkování II.
 13. Žádost prodej části pozemku parc. č. 1075 a parc. č. 388/4
 14. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 388/4 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 15. Veřejnoprávní smlouva číslo 1/2020 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vinaře pro Vinařský hrozen z.s.
 16. Různé


Zápis č. 5 / 2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 24. 6. 2020 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno v 22:00 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Bc. Ivana Nováková, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová, Radka Humlová

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Bc. Ivana Nováková a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Lenka Hypešová a Radka Humlová. Starosta sdělil, že zápis č. 4/2020 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky - zápis je schválen.

Starosta navrhl zastupitelstvu rozšířit program jednání o bod č. 15 - Veřejnoprávní smlouva číslo 1/2020 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Obce Vinaře pro Vinařský hrozen z.s.

Usnesení č. 1/5-2020
ZO schvaluje předložený program.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

k bodu 1:
Starosta informoval, že Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ekonomický, oddělení kontroly obcí provedl přezkoumání hospodaření obce Vinaře za rok 2019. Přezkoumání se uskutečnilo 25.05.2020. Při přezkoumání hospodaření obce Vinaře za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).

Usnesení č. 2/5-2020
ZO schvaluje účetní závěrku a závěrečný účet Obce Vinaře za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vinaře bez výhrad.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Starosta obce předložil návrh dohody o skladování nábytku v bývalé škole čp. 45 s paní Dagmar Kovandovou. (příloha č. 2). Zastupitelstvo obce dohodu projednalo a schválilo jednorázovou cenu pronájmu 100,- Kč za období 1. 7. 2020 do 31. 3. 2021.

Usnesení č. 3/5-2020
ZO schvaluje dohodu o skladování nábytku za 100,- Kč a pověřuje starostu podpisem dohody s paní Dagmar Kovandovou.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1 (Kovandová)

k bodu 3:
Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z.s. jako oblastní organizace destinačního managementu (dále jen „DMO“) se obrátila na obec s žádostí o partnerství.
Starosta obce předložil Partnerskou smlouvu pro turistickou oblast Kutnohorsko a Kolínsko z.s. (příloha č. 3).

Usnesení č. 4/5-2020
ZO schvaluje partnerství obce a oblastní organizace destinačního managementu s názvem Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z.s.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1 (Humlová)

Usnesení č. 5/5-2020
ZO schvaluje uzavření Partnerské smlouvy pro turistickou oblast Kutnohorsko a Kolínsko a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1 (Humlová)

Usnesení č. 6/5-2020
ZO schvaluje poskytnutí katastrálního území obce Vinaře pro činnost organizace destinačního managementu Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z.s. v cestovním ruchu a zapojení do činnosti organizace destinačního managementu Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z.s.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1 (Humlová)

k bodu 4:
Starosta seznámil s nabídkou firmy Ornamento s.r.o. na výrobu smaltovaných znaků a cedulek (příloha č. 4). Částka bude hrazena z dotačního titulu „CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010042“

Usnesení č. 7/5-2020
ZO schvaluje kupní smlouvu na dodávku smaltovaných znaků v celkové ceně 22.592 Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:
Starosta předložil financování pověřence pro roky 2020 - 2021 v částce 5.326,- Kč. Pověřencem za obec Vinaře zůstává paní Marie Francová.

ZO bere zprávu na vědomí.

k bodu 6:
Starosta obce předložil pasport kanalizační sítě Vinaře, Vinice zpracovaný firmou VHS Benešov s.r.o. Při tvorbě pasportu byla prováděna kontrola smluv, evidence odběratelů a likvidace dešťových vod. Pasport obsahuje seznam závad na kanalizační síti. Na základě kamerových prohlídek je podezření na několik černých odběratelů.
Přílohou zápisu je souhrnná zpráva z pasportu kanalizace (příloha č. 5).
Starosta obce mimo jiné informoval, že obdobná kontrola je prováděna i u vodovodních přípojek.
ZO souhlasí se starostou, že není možné tolerovat černé odběratele na kanalizační síti.

ZO bere zprávu na vědomí.

k bodu 7:
Starosta obce seznámil ZO s možnými dopady koronavirové krize na rozpočet obce (příloha č. 6).

ZO bere zprávu na vědomí.

k bodu 8:
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí paní XXXXX, bytem XXXXX, o prodej části pozemku parc. č. 388/4 v k.ú. Vinaře na parkování (příloha č. 7).

Usnesení č. 8/5-2020
ZO neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 388/4 v k.ú. Vinaře na parkování.

Hlasování: pro: 0 proti: 5 zdržel se: 0

k bodu 9:
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí paní XXXXX, bytem XXXXX, o zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro vozidlo XXXXX na pozemku parc. č. 388/4 v k.ú. Vinaře (příloha č. 8).

Usnesení č. 9/5-2020
ZO neschvaluje zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro vozidlo XXXXX parc. č. 388/4 v k.ú. Vinaře na parkování.

Hlasování: pro: 0 proti: 5 zdržel se: 0

k bodu 10:
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí paní XXXXX, bytem XXXXX, o pronájem části pozemku parc. č. 388/4 v k.ú. Vinaře na parkování (příloha č. 9).

Usnesení č. 10/5-2020
ZO neschvaluje pronájem části pozemku parc. č. 388/4 v k.ú. Vinaře na parkování.

Hlasování: pro: 0 proti: 5 zdržel se: 0

k bodu 11:
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí paní XXXXX, bytem XXXXX, o zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro tělesně postiženou osobu na pozemku parc. č. 388/4 v k.ú. Vinaře (příloha č. 10).

Usnesení č. 11/5-2020
ZO neschvaluje zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro tělesně postiženou osobu na pozemku parc. č. 388/4 v k.ú. Vinaře.

Hlasování: pro: 0 proti: 5 zdržel se: 0

k bodu 12:
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí manželů XXXXX, bytem XXXXX, o prodej části pozemku parc. č. 388/4 v k.ú. Vinaře na parkování (příloha č. 11).

Usnesení č. 12/5-2020
ZO neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 388/4 v k.ú. Vinaře na parkování.

Hlasování: pro: 0 proti: 5 zdržel se: 0

k bodu 13:
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí manželů XXXXX, bytem XXXXX, o prodej části pozemku parc. č. 388/4 v k.ú. Vinaře (příloha č. 12) a části pozemku parc. č. 1075 v k.ú. Vinaře (příloha č. 13).

Usnesení č. 13 A/5-2020
ZO neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 388/4 v k.ú. Vinaře.

Hlasování: pro: 0 proti: 5 zdržel se: 0

Usnesení č. 13 B/5-2020
ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1075 v k.ú. Vinaře za částku 160,- Kč/m2 a pověřuje starostu vypracováním záměru obce. Vyhotovení geometrického plánu zajistí žadatel včetně nákladů na následné vkladové řízení.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 14:
Starosta obce předložil žádost manželů XXXXX, bytem XXXXX, o prodej části pozemku parc. č. 388/4 v k.ú. Vinaře (příloha č. 14).
Zastupitelstvo obce žádost projednalo a z důvodu narovnání stavu v katastru nemovitostí se skutečností souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 388/4 v k. ú. Vinaře.
K návrhu nebyl vznesen jiný návrh.

Usnesení č. 14/5 – 2020
ZO schvaluje prodej části pozemku 388/4 v k.ú. Vinaře dle specifikace v žádosti resp. dle stávajícího oplocení za částku 30 Kč/m2 a pověřuje starostu vypracováním záměru obce. Vyhotovení geometrického plánu zajistí žadatel včetně nákladů na následné vkladové řízení.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 15:
Starosta obce předložil ZO žádost spolku Vinařský hrozen z.s. o neinvestiční dotaci na rok 2020 na podporu aktivit z rozpočtu obce (příloha č. 15).
ZO žádost projednalo a schválilo dotaci ve výši 15.000,- Kč na rok 2020.

Usnesení č. 15/5-2020
ZO schvaluje neinvestiční dotaci na podporu aktivit spolku Vinařský hrozen z.s. na rok 2020 ve výši 15.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 16:
Starosta informoval, že

 • 16.6.2020 byla valná hromada Mikroregionu Čáslavsko, kde byla projednávána zpráva o hospodaření a činnosti za rok 2019. Dále došlo ke schválení rozpočtu na rok 2020.
 • došlo k posprejování čekárny na Vinici, sprejeři se přiznali a čekárnu vyčistili.
 • došlo k pokácení tří vzrostlých stromů kolem obecní cesty bez vyjádření obecního úřadu.
 • byla dokončena kancelář obecního úřadu, zasedací místnost bude možné využívat i pro aktivity spolku.
 • 25. 6. 2020 byla valná hromada MAS Lípa pro venkov, kde bylo rozhodnuto o vstupu nových členů. Dále byla projednávána dotační politika MAS.
 • požádal finanční výbor o kontrolu neplatičů TKO, BIO a psů v roce 2020.
 • byly zakoupeny pozemky na Vinici číslo parcelní st. 107, st. 108, číslo parc. 1046/1.
 • město Čáslav plánuje od r. 2021 provozovat senior taxi.
 • byla provedena oprava výtluků a propadlých částí u místních komunikací.
 • uložení elektrických kabelů do země se na Vinici posouvá na rok 2022.
 • pokračují práce v oplocenkách.

Ve Vinařích dne 1.7.2020

Josef Brom, starosta obce