Program:

 1. Rozpočtové opatření číslo 3/2020
 2. Elektronická spisová služba SpisUm - Smlouva o poskytnutí služeb
 3. ČOV - VHS Benešov
 4. Kupní a směnná smlouva 4/2020 připlocený pozemek – Vinaře čp. 75
 5. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 159/13 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 6. Projednání odložené žádosti (usnesení č.20/7-2019) o prodeji části pozemku parc. č. 159/13 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 7. Zrušení usnesení (výpověď pachtovní smlouvy z pozemků na Vinici)
 8. Projektová dokumentace na sanaci skalního masivu za čp. 104
 9. Vybudování obecních bytů v obci Vinaře - dotace
 10. Projektová dokumentace na rekonstrukci budovy bývalé školy
 11. Smlouva o vytvoření díla a poskytnutí licence
 12. Rizikové kácení stromů v k.ú. Vinaře
 13. Různé


Zápis č. 8/2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 7. 10. 2020 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno v 21:25 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Bc. Ivana Nováková, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová, Radka Humlová

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Bc. Ivana Nováková a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Dagmar Kovandová a Lenka Hypešová. Starosta sdělil, že zápis č. 7/2020 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky - zápis je schválen.


Průběh jednání:

k bodu 1:
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření číslo 3/2020 (příloha č. 2).

Usnesení č.3/8-2020;
ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 3/2020.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Starosta obce informoval ZO o nabídce na zavedení elektronické spisové služby SpisUm na obecním úřadě. Spisová služba je plně kompatibilní se stávajícími a budoucími požadavky legislativy. Řešení je plně v souladu se všemi závaznými architektonickými principy a zásadami řízení informačních systémů ve veřejné správě. Klíčovou vlastností aplikace SpisUm je jednoduchost. Všechny dokumenty budou na jednom místě a zálohované. Aplikace SpisUm je plně kompatibilní s GDPR a pravidly pro kybernetickou bezpečnost. Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o poskytnutí služeb SpisUm (příloha č. 3).

Usnesení č.4/8-2020;
ZO schvaluje nákup elektronické spisové služby SpisUm a pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o poskytnutí služeb s firmou Information Systems Factory Group s.r.o., Švábova 772/18, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, IČ: 03440621.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Starosta obce seznámil ZO s požadavkem provozovatele kanalizace VHS Benešov s.r.o. na výměnu aeračních elementů a doplnění technologie pro efektivní odkalování, u kterých skončila životnost.
Předpokládaná cena vyměněného zařízení je 95.000,- Kč bez DPH. Tato částka bude navýšena o cenu za montáž a dopravu, případně za vícepráce při úpravách dmychadel. Aby nedošlo k navýšení stočného, uhradí tento neplánovaný, ale potřebný výdaj obec z rozpočtu obce. Nabídky (příloha č. 4).

Usnesení č.5/8-2020;
ZO souhlasí s navrženou realizací včetně kompenzace uvedených nákladů z rozpočtu obce.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:
Starosta obce předložil ke schválení Směnnou a kupní smlouvu č. 4 (příloha č. 5), geometrický plán č. 216-74/2020 (příloha č. 6) a návrh na vklad práva do katastru nemovitostí s panem XXXXX, r. č. XXXXX, trvale bytem XXXXX a XXXXX, r. č. XXXXX, trvale bytem XXXXX.
Zastupitelstvo stanovilo následující podmínky. Kupující hradí náklady za geometrický plán, za případné dělení pozemků, vypracování kupní smlouvy a vkladové řízení na katastru nemovitostí.
Starosta informoval, že prodejní cena u připloceného pozemku byla stanovena usnesením č. 7b/3-2019, a to 30,- Kč/m2. U nepřiploceného pozemku byla prodejní cena stanovena na 160,- Kč/m2.

Usnesení č.6/8-2020;
ZO schvaluje Směnnou a kupní smlouvu č. 4 s panem XXXXX, r. č. XXXXX a XXXXX, r. č. XXXXX. ZO pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:
Starosta obce předložil žádost paní XXXXX a XXXXX o prodej části historicky připloceného pozemku parc. č. 159/13 v k.ú. Vinaře (příloha č. 7).
Zastupitelstvo obce žádost projednalo a z důvodu narovnání stavu v katastru nemovitostí se skutečností souhlasí s prodejem části připloceného pozemku.
Zastupitelstvo stanovilo následující podmínky. Kupující hradí náklady za geometrický plán, za případné dělení pozemků, vypracování kupní smlouvy a vkladové řízení na katastru nemovitostí.
Starosta informoval, že prodejní cena byla stanovena usnesením č. 7b/3-2019, a to 30,- Kč/m2.

Usnesení č.7/8-2020;
ZO schvaluje prodej části pozemku 159/13 v k.ú. Vinaře dle specifikace v žádosti a pověřuje starostu vypracováním záměru obce.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:
Starosta obce předložil k projednání odloženou žádost o prodeji části pozemku parc. č. 159/13 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení (usnesení č. 20/7-2019).
Zastupitelstvo provedlo místní šetření, vyhodnotilo dostupné informace s výsledkem, že se jedná o připlocený pozemek a je možné ho odkoupit.
Zastupitelstvo stanovilo následující podmínky. Kupující hradí náklady za geometrický plán, za případné dělení pozemků, vypracování kupní smlouvy a vkladové řízení na katastru nemovitostí.
Starosta informoval, že prodejní cena byla stanovena usnesením č. 7b/3-2019, a to 30,- Kč/m2.

Usnesení č.8/8-2020;
ZO schvaluje prodej části pozemku 159/13 v k.ú. Vinaře dle specifikace v žádosti a pověřuje starostu vypracováním záměru obce.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:
Starosta obce podal návrh na zrušení usnesení č.6/6-2020 (výpověď pachtovní smlouvy s paní XXXXX, parc. č. 953/1 o výměře 1471 m2 a parc. č. 953/6 o výměře 916 m2).

Usnesení č.9/8-2020;
ZO ruší usnesení č.6/6-2020.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:
Starosta obce předložil ZO k projednání cenovou nabídku (příloha č. 8) na projektovou dokumentaci na sanaci skalního masivu za čp. 104 v k.ú. Vinaře od firmy STRIX Inženýring, spol. s r. o. v celkové částce 193.600,- Kč s DPH. Tato částka je hrazena z dotace.

Usnesení č.10/8-2020;
ZO souhlasí s cenovou nabídkou a pověřuje starostu obce podpisem objednávky projektové dokumentace za 193.600,- Kč s DPH
na sanaci skalního masivu za čp. 104 v k.ú. Vinaře od firmy STRIX Inženýring.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9:
Starosta obce seznámil ZO s přípravou rekonstrukce budovy bývalé školy ve Vinařích a s vybudováním obecních bytů v prvním patře.
Starosta obce předložil ZO k projednání cenovou nabídku (příloha č. 9) na vypracování investičního záměru, podání žádosti o dotaci včetně výběrového řízení a následné administrace dotace od firmy TNT Consulting, s.r.o., IČ: 25528114 v částce 110.000,- Kč bez DPH. Tato částka nemusí být konečná v případě opakujících se výběrových řízení.

Usnesení č.11/8-2020;
ZO souhlasí s cenovou nabídkou a pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou TNT Consulting, s.r.o. na vypracování investičního záměru, podání žádosti o dotaci včetně výběrového řízení a následné administrace dotace.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 10:
Starosta obce zadal Mikroregionu Čáslavsko vyhodnocení cenových nabídek na VZ malého rozsahu (příloha č. 10). Jedná se o projekt pro stavební povolení k rekonstrukci budovy bývalé školy.
Starosta obce předložil ZO protokol o vyhodnocení nabídek s tímto pořadím.

 • A2K s.r.o., IČ: 08922811 cena včetně DPH 155.000,- Kč
 • Ing. Radomil Noll, IČ: 73780383 cena včetně DPH 188.000,- Kč
 • Ing. arch. Karel Musil, IČ: 75231964 cena včetně DPH 219.010,- Kč

Zastupitelstvo obce vybralo nejnižší nabídku 155.000,- Kč od firmu A2K s.r.o.

Usnesení č.12/8-2020;
ZO souhlasí s cenovou nabídkou a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na projektovou dokumentaci od firmy A2K s.r.o.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 11:
Starosta obce předložil ZO vzorovou smlouvu o vytvoření díla a poskytnutí licence. Autor v ní poskytuje obci bezúplatnou a nevýhradní licenci k užití díla pro potřeby obce. (příloha č. 11).

Usnesení č.13/8-2020;
ZO souhlasí se smlouvou o vytvoření díla a poskytnutí licence a považuje tuto smlouvu jako vzorovou pro budoucí použití bez dalšího schvalování zastupitelstvem obce.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 12:
Starosta obce informoval, že objednal rizikové kácení dvou stromů (bříz) v částce 31.000,- Kč od firmy Milan Churý, IČ: 07388462.  Obě břízy jsou suché, s houbou a hnilobou. Jedná se o havarijní stav, kdy hrozí jejich pád na nemovitosti ve Vinařích u čp. 87. Termín kácení záleží nejen na časových možnostech pana Churého, ale i na počasí. Jiná firma o kácení neprojevila zájem.

ZO bere informaci na vědomí.

k bodu 13:
Starosta informoval

 • o srazu starostů Mikroregionu Čáslavsko,
 • že Nemocnice Čáslav má odběrové místo vzorků na test COVID-19, které je umístěno v mobilní buňce naproti hlavní bráně do nemocnice
 • že bylo částečně opravené veřejné osvětlení, opravy některých světel budou ještě realizovány do konce roku

Ve Vinařích dne 13.10.2020

Josef Brom, starosta obce