Program:

  1. Kupní smlouva 1/2020 připlocený pozemek – Vinaře 43
  2. Kupní smlouva 2/2020 připlocený pozemek – Vinaře 88
  3. Kupní smlouva 3/2020 připlocený pozemek – Vinaře 28
  4. Různé


Zápis č. 7/2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 26. 8. 2020 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno v 20:00 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Bc. Ivana Nováková, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová, Radka Humlová

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Radka Humlová a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Bc. Ivana Nováková a Dagmar Kovandová. Starosta sdělil, že zápis č. 6/2020 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky - zápis je schválen.


Průběh jednání:

k bodu 1:
Starosta seznámil zastupitele s obsahem kupní smlouvy 1/2020 - prodej části pozemku parc. č. 1054/5 (66 m2) a 43/1 (59 m2) v k.ú. Vinaře (příloha č. 2).

Usnesení č.2/7-2020
ZO schvaluje kupní smlouvu č.1/2020 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Starosta seznámil zastupitele s obsahem kupní smlouvy 2/2020 - prodej části pozemku parc. č. 1054/5 (21 m2) v k.ú. Vinaře (příloha č. 3).

Usnesení č.3/7-2020
ZO schvaluje kupní smlouvu č.2/2020 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Starosta seznámil zastupitele s obsahem kupní smlouvy 3/2020 - prodej části pozemku parc. č. 1054/5 (96 m2) v k.ú. Vinaře (příloha č. 4).

Usnesení č.4/7-2020
ZO schvaluje kupní smlouvu č.3/2020 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:
Informace starosty:

  • na základě nepříznivého dopadu na cenovou kalkulaci poplatků za svoz odpadu nebudou zakoupeny kompostéry (podrobněji v příštím zpravodaji)
  • hledá se firma na pokácení břízy v lokalitě „Háj“ z důvodu ohrožení přilehlých staveb
  • bude provedena úprava skládky bio odpadu

Ve Vinařích dne 2. 8. 2020

Josef Brom, starosta obce