Program:

 1. Studie pro akci, výběr nabídky – sportoviště u obce Vinaře
 2. Studie pro akci, výběr nabídky – posezení a parčík u obce Vinice
 3. Žádost na zalesnění pozemku
 4. Zrušovací vyhláška
 5. OZV o nočním klidu
 6. OZV o systému nakládání s odpady
 7. Nařízení obce – zákaz podomního prodeje
 8. Různé

Zápis č. 4/2022 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 18. 6. 2022 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 18:30 hodin a skončeno ve 20:05 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Lenka Hypešová, Dagmar Kovandová, Radka Ksandrová, Radka Humlová
Hosté: xxxxx
Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelem zápisu byl navržen a schválen Josef Brom a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Radka Ksandrová a Radka Humlová. Starosta sdělil, že zápis č. 3/2022 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyla podána námitka, zápis je schválen.

Usnesení č. 1/4-2022
ZO schvaluje předložený program.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

k bodu 1:
Zastupitelstvo projednalo zaslané cenové nabídky. Předmětem plnění je zpracování studie pro akci ,,Sportoviště u obce Vinaře“. Umístěno bude multifunkční sportoviště a posezení. Součástí studie bude koncepční napojení areálu na okolní cestu.

Byly doručeny tyto nabídky:

 1. SAIKA svět s.r.o., IČ 03273661 – cena 92 982,- Kč vč. DPH
 2. Ing. Ondřej Valigura, IČO: 06243916 – cena 82 643,- Kč vč. DPH
 3. Ing. Radek Prokeš, Ph.D., IČO: 04428269 – cena 69 696,- Kč vč. DPH

Usnesení č. 2/4-2022
ZO schvaluje cenovou nabídku Ing. Radka Prokeše, Ph.D., IČO 04428269 a pověřuje starostu vystavit závaznou objednávku.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Zastupitelstvo projednalo zaslané cenové nabídky. Předmětem plnění je zpracování studie pro akci ,,Posezení a parčík u obce Vinice“. Umístěn bude altán, cestní síť a mobiliář.

Byly doručeny tyto nabídky:

 1. SAIKA svět s.r.o., IČ 03273661 – cena 51 546,- Kč vč. DPH
 2. Ing. Ondřej Valigura, IČO: 06243916 – cena 45 375,- Kč vč. DPH
 3. Ing. Radek Prokeš, Ph.D., IČO: 04428269 – cena 30 734,- Kč vč. DPH

Usnesení č. 3/4-2022
ZO schvaluje cenovou nabídku Ing. Radka Prokeše, Ph.D., IČO 04428269 a pověřuje starostu vystavit závaznou objednávku.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Zastupitelstvo projednalo žádost XXXXX, bytem XXXXX a XXXXX, bytem XXXXX. Předmětem žádosti je souhlas obce Vinaře s převedením pozemku (orná půda) p. p. č. 553/2, k. ú. Vinaře na pozemek určený k plnění funkce lesa.

Usnesení č. 4/4-2022
ZO souhlasí s převodem pozemku p. p. č. 553/2, orná půda, k. ú. Vinaře ve vlastnictví XXXXX a XXXXX na pozemek určený k plnění funkce lesa a zavazuje se v budoucím územním plánu tuto skutečnost zohlednit.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:
Zastupitelstvo projednalo OZV, kterou se zrušují tyto obecně závazné vyhlášky:

 • č. 2/1998, o rozdělení původní části obce Vinaře v katastrálním území, ze dne 21. 10. 1998
 • č. 1/2008, o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, ze dne 30. 4. 2008
 • č. 1/2018, o zákazu podomního prodeje, ze dne 22. 11. 2018

Usnesení č. 5/4-2022
ZO schvaluje OZV, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky:

 • č. 2/1998, o rozdělení původní části obce Vinaře v katastrálním území, ze dne 21. 10. 1998
 • č. 1/2008, o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, ze dne 30. 4. 2008
 • č. 1/2018, o zákazu podomního prodeje, ze dne 22. 11. 2018

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:
Zastupitelstvo projednalo OZV o nočním klidu. Dobou nočního klidu se rozumí doba v čase 22:00 – 06:00 hod. V noci z 31. prosince na 1. ledna v čase 01:00 – 06:00 hod.

Usnesení č. 6/4-2022
ZO schvaluje OZV o nočním klidu.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:
Zastupitelstvo projednalo OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:

 • biologické odpady
 • papír
 • plasty včetně PET lahví
 • sklo
 • kovy
 • nebezpečné odpady
 • objemný odpad
 • jedlé oleje a tuky
 • nápojové kartony
 • textil
 • směsný komunální odpad

Usnesení č. 7/4-2022
ZO schvaluje OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:
Zastupitelstvo projednalo nařízení obce o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce. Účelem tohoto nařízení je nenarušování ochrany obydlí, zajištění veřejného pořádku a zvýšení bezpečnosti obyvatel obce Vinaře.

Usnesení č. 8/4-2022
ZO schvaluje nařízení obce č.1/2022 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8 - různé:
- Starosta informoval, že dokončil realizaci projektu a obdržel oznámení o výši dotace na zlepšení vybavenosti obce Vinaře, a to v celkové částce 214 726,- Kč.

- Starosta informoval, že byla dokončena malba na autobusové zastávce na Vinici.

- Starosta informoval, že Prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. z Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně připravuje velkou knihu o víně, v které zmiňuje také Vinaře. Ve spolupráci s Janem Múčkou, Ivanem Štefánkem, Lukášem Rudolfským, Evou Prachovskou obec poskytla informace o vinohradnictví v naší lokalitě.


Ve Vinařích 19. 6. 2022

Josef Brom, starosta obce


Autor: Webmaster