Program:

 1. Rozpočtové opatření č.4
 2. Dodatek č.1 ke Smlouvě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2021
 3. Zajištění stravování u voleb
 4. Hřiště ve Vinařích
 5. Dětské hřiště na Vinici
 6. Ceník půjčovného
 7. Žádost kontrolního výboru
 8. Různé

Starosta obce požádal o přidání bodu č.6 a č.7 do programu jednání.

 • č. 6 – Ceník půjčovného
 • č. 7 – Žádost kontrolního výboru

Usnesení č. 1/7-2021
ZO schvaluje přidání bodů č. 6 a č. 7 do programu jednání.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 2/7-2021
ZO schvaluje předložený program.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0


Zápis č. 7/ 2021 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 1.10.2021 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:15 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová, Radka Humlová, Radka Ksandrová

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Lenka Hypešová a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Dagmar Kovandová a Radka Ksandrová. Starosta sdělil, že zápis č. 6/2021 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky, zápis je schválen.


Průběh jednání:

k bodu 1:
• Starosta seznámil ZO s rozpočtovým opatřením č.4/2021 (příloha č.2).

Usnesení č. 3/7-2021
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.4/2021.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
• Starosta informoval o obsahu dodatku č. 1 ke smlouvě č. 651/031/2021 – veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb. (příloha č. 3). Předmětem dodatku je změna výše příspěvku na dopravní obslužnost v obci pro rok 2021 (výše příspěvku činí max. 15.270,- Kč /rok).

Usnesení č. 4/7-2021
ZO schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě č. 651/031/2021 – veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb. a pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
• Starosta obce seznámil ZO s tím, že zajišťovat občerstvení pro volební komisi po dobu konání voleb do poslanecké sněmovny bude zastupitelka obce R. Ksandrová na základě uzavřené DPP č. 11/2021 (příloha č.4) a tímto požádal ZO o její schválení.

Usnesení č. 5/7-2021;
ZO schvaluje DPP č. 11/2021 pro R. Ksandrovou.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1 ( Ksandrová)

k bodu 4:
• Starosta navrhl, pověřit zastupitelky R. Humlovou a L. Hypešovou zjišťováním a přípravou podkladů k plánovanému vybudování malého sportoviště ve Vinařích.

Usnesení č. 6/7-2021;
ZO souhlasí a schvaluje pověření zastupitelek R. Humlové a L. Hypešové k zajištění a přípravě podkladů pro vybudování malého sportoviště ve Vinařích.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:
• Starosta navrhl projednávání bodu č. 5 odložit pro nedostatek podkladů na některé z příštích zasedání.

Usnesení č. 7/7-2021;
ZO odkládá projednání bodu č. 5 Dětské hřiště na Vinici.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:
• Starosta předložil ZO ceník půjčovného, který se rozšířit o nové položky.

Usnesení č. 8/7-2021;
ZO schvaluje ceník půjčovného.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:
• Předsedkyně kontrolního výboru R. Humlová požádala starostu o podklady ke kontrole
- úhrada poplatků za TKO, BIO a psy za rok 2021
- dotace č. 1190900026
• Starosta předloží požadované podklady ke kontrole do 30 dnů.

ZO bere na vědomí.

k bodu 8 - různé:

 • Čáslavské noviny budou od měsíce října 2021 k dispozici pouze na Obecním úřadě a v knihobudkách na Vinici a ve Vinařích.
 • Dne 27.9.2021 došlo k neoprávněnému zaplocení obecních pozemků č.p. – 915/1, 915/2, 916 a části pozemku č.p. 159/1 v k.ú. Vinaře majitelem vinice. Starosta telefonicky kontaktoval Ing. A. Holíka a požádal o ho o vysvětlení. Ing. A. Holík tak učinil na základě opakovaných krádeží hroznů a dočasné oplocení slíbil bezodkladně demontovat během několika dnů po sklizni.
 • Zastupitelka L. Hypešová upozornila na to, že kronikářka obce dosud nepředložila ZO k odsouhlasení koncept zápisu do kroniky za rok 2020.

Ve Vinařích dne 9. 10. 2021

Josef Brom, starosta obce


Autor: Webmaster