Program:

 1. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)
 2. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
 3. Volba starosty
 4. Volba místostarosty
 5. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
 6. Volba předsedy finančního výboru
 7. Volba předsedy kontrolního výboru
 8. Volba členů finančního výboru
 9. Volba členů kontrolního výboru
 10. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
 11. Schválení jednacího řádu (§ 96 zákona o obcích)
 12. Souhrnné usnesení z ustavujícího zastupitelstva obce Vinaře
 13. Různé


Zápis č. 7/2022 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 14. 10. 2022 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:05 hodin.
Přítomni: Brom Josef, Habarta Vladan, Ing. arch. Ing. Kadeřábek Karel, Ksandrová Radka, Bc. Pavlasová Kateřina, Veselková Markéta
Omluveni: Humlová Radka
Hosté: XXXXX

Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře bylo zahájeno v 19 hodin dosavadním starostou obce Josefem Bromem (dále jako „předsedající“).

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 7. 10. 2022, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Vinaře zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 7. 10. 2022 do 14. 10. 2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Vinaře a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Radku Ksandrovou a Markétu Veselkovou a zapisovatelem Josefa Broma. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Usnesení č. 1/7-2022
Zastupitelstvo obce Vinaře určuje ověřovateli zápisu Radku Ksandrovou a Markétu Veselkovou a zapisovatelem Josefa Broma.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 2/7-2022
Zastupitelstvo obce Vinaře schvaluje program ustavujícího zasedání.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

k bodu 1:
Předsedající dále navrhl, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby členové zastupitelstva obce nebyli uvolněni pro žádnou z funkcí (starosta, místostarosta, …) z důvodu vysokého zatížení rozpočtu obce. Jiné návrhy nebyly vzneseny.

Usnesení č. 3/7-2022
Zastupitelstvo obce Vinaře v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce nebude žádný člen zastupitelstva uvolněn.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.

Usnesení č. 4/7-2022
Zastupitelstvo obce Vinaře schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byl podán následující návrh: členka zastupitelstva Kateřina Pavlasová navrhla zvolit do funkce starosty Josefa Broma. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Usnesení č. 5/7-2022
Zastupitelstvo obce Vinaře volí starostou Josefa Broma.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1 (p. Brom)

k bodu 4:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byl podán následující návrh: člen zastupitelstva Josef Brom navrhl zvolit do funkce místostarosty Vladana Habartu. Před hlasováním proběhla krátká diskuze, kdy dalším možným kandidátem by mohla být i Kateřina Pavlasová. Žádný jiný návrh nebyl k hlasování navržen.

Usnesení č. 6/7-2022
Zastupitelstvo obce Vinaře volí místostarostu Vladana Habartu.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1 (p. Habarta)

k bodu 5:
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl.

Usnesení č. 7/7-2022
Zastupitelstvo obce Vinaře zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: členka zastupitelstva Kateřina Pavlasová navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru Karla Kadeřábka. Žádný jiný návrh nebyl podán.

Usnesení č. 8/7-2022
Zastupitelstvo obce Vinaře volí předsedou finančního výboru Karla Kadeřábka.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1 (p. Kadeřábek)

k bodu 7:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: členka zastupitelstva Radka Ksandrová navrhla zvolit do funkce předsedkyně kontrolního výboru Markétu Veselkovou. Žádný jiný návrh nebyl podán.

Usnesení č. 9/7-2022
Zastupitelstvo obce Vinaře volí předsedkyni kontrolního výboru Markétu Veselkovou.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: člen zastupitelstva Karel Kadeřábek navrhl zvolit členem kontrolního výboru Janu Nevoralovou a Jana Gerendu.

Usnesení č. 10/7-2022
Zastupitelstvo obce Vinaře volí členy finančního výboru Janu Nevoralovou a Jana Gerendu.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: členka zastupitelstva Markéta Veselková navrhla zvolit členem kontrolního výboru Lenku Hypešovou a Jitku Kopinovou.

Usnesení č. 11/7-2022
Zastupitelstvo obce Vinaře volí členy kontrolního výboru Lenku Hypešovou a Jitku Kopinovou.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 10:
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, poskytována odměna ve výši 650,- Kč, a to ode dne 1.11.2022. Předsedající navrhl též odměnu za výkon funkce místostarosty obce ve výši 3000,- Kč.

Předsedající dále navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, poskytována odměna za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1000,- Kč, a to ode dne jejich zvolení do funkce předsedy výboru (§ 72 odst. 2 zákona o obcích). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Předsedající dále navrhl, aby zastupitelstvo obce v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích určilo, že v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněným členem zastupitelstva obce nebudou poskytovány odměny v souhrnné výši.

Usnesení č. 12/7-2022
Zastupitelstvo obce Vinaře v souladu s § 74 odst. 3 zákon a o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Zastupitelstvo obce Vinaře v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
starosta 17 000 Kč,
místostarosta 3 000 Kč,
předseda výboru 1 000 Kč,
člen zastupitelstva bez dalších funkcí 650 Kč.
Zastupitelstvo obce Vinaře v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 11:
Předsedající navrhl zachovat současný jednací řád zastupitelstva schválený dne 20. 6. 2017 (usnesení ZO obce č. 1/15).

Usnesení č. 13/7-2022
ZO schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Vinaře.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 12:
Předsedající přečetl souhrnné usnesení z ustavujícího zastupitelstva obce Vinaře (viz. samostatná příloha č. 3)

k bodu 13 - různé:

 • Zastupitelstvo obce děkuje svým voličům za projevenou důvěru.
 • Starosta obce informoval o tom, že uložil kroniku ve Státním okresním archivu Kutná Hora. Předání kroniky vybrané jako archiválie předávajícím a jejich převzetí archivem se uskutečnilo 3.10.2022 (úřední záznam čj. SOAA-KH/6505/2022/3 – příloha č. 4). Časový rozsah vzniku kroniky je z období let 1930 – 2004, metráž kroniky činí 0,04 bm.
 • Zastupitelstvo požádalo paní Radku Ksandrovou a paní Dagmar Kovandovou, aby za obec Vinaře i nadále přály jubilantům.

Ve Vinařích 18. 10. 2022

Josef Brom, starosta obce

Autor: Webmaster