Program:

 1. Rozpočet na rok 2024
 2. Hřiště na Vinici
 3. Oprava autobusové zastávky ve Vinařích
 4. Změna katastrální hranice v návaznosti na KoPÚ Starkoč
 5. Prodej výsuvného žebříku
 6. Obecně závazná vyhláška obce Vinaře, kterou se vydává požární řád obce
 7. Kalkulace cen pro stočné 2024 od VHS Benešov
 8. Demolice objektu čp. 95 a čp. 97 na Vinici
 9. Smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ IV-12-6029809
 10. Kalkulace cen pro svoz odpadů 2024 od AVE CZ
 11. Různé

Zápis č. 7/ 2023 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 3.11.2023 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:35 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Vladan Habarta, Kateřina Pavlasová, , Markéta Veselková, Tomáš Staněk, Karel Kadeřábek
Omluveni: Radka Ksandrová

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelem zápisu byl navržen a schválen Josef Brom a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Tomáš Staněk a Markéta Veselková. Starosta sdělil, že zápis č. 6/2023 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky, zápis je schválen.

Usnesení č. 2/7-2023
ZO schvaluje předložený program.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 1:
Starosta požádal zastupitelstvo o schválení rozpočtu obce Vinaře pro rok 2024 (příloha č. 2) s příjmy 6.187.000 Kč a výdaji ve výši 6.187.000 Kč. Rozpočet je sestaven v třídění podle rozpočtové skladby, kde závazným ukazatelem jsou § rozpočtu. Rozpočet obce na rok 2024 je sestaven jako vyrovnaný. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úředních deskách obce od 8. 10. 2023 do 6. 11. 2023. Ke zveřejněnému návrhu rozpočtu obce pro rok 2024 nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Usnesení č. 3/7-2023
Zastupitelstvo obce Vinaře schvaluje rozpočet obce Vinaře pro rok 2024.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Zastupitelstvo obce projednalo nabídky dodavatelů (příloha č. 3) na oplocení hřiště na Vinici.
Jiří Petráň, náměstí Míru 188, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 75337037, cena 1.043.020 Kč s DPH. BLASTAF, s.r.o., Čáslavská 220, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 25286331, cena 900.240 Kč s DPH. Bohumil Čečer, Tylova 366, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 88884392, cena 605.200 Kč s DPH. Zastupitelstvo obce vyhodnotilo cenové nabídky a vybralo jako zhotovitele Bohumila Čečera.

Usnesení č. 4/7-2023
ZO schvaluje cenovou nabídku p. Bohumila Čečera, IČO 88884392, v konečné ceně 605.200 Kč s DPH, a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Zastupitelstvo obce projednalo nabídky dodavatelů (příloha č. 4) na realizaci rekonstrukce autobusové zastávky ve Vinařích. VÝKOPOVÉ PRÁCE s.r.o., Čáslavská 328, 537 01 Chrudim, IČO 06061231, zastoupená Vladimírem Kohoutem cena 85.300 Kč bez DPH. Lubomír Bednář, Úherčice 66, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 01640763, cena 26.000 Kč s DPH. Jiří Hemelík, Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČO 15289214, cena 19.000 Kč s DPH. Zastupitelstvo obce vyhodnotilo cenové nabídky a vybralo jako zhotovitele Jiřího Hemelíka.

Usnesení č. 5/7-2023
ZO schvaluje cenovou nabídku p. Jiřího Hemelíka, IČO 15289214, v konečné ceně 19.000 Kč s DPH, a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:
Starosta obce seznámil zastupitele se stavem pozemkových úprav v k. ú. Starkoč, které se blíží ke svému konci. Jsou dokončovány práce na návrhu pozemkové úpravy, jejichž součástí jsou i změny katastrálních hranic mezi obcemi. Ty si vesměs vyžádalo řešení návrhu pozemkových úprav. Hranice jsou vyrovnávány v půdních blocích, navrhovány na pevné linie v terénu tak, aby byly pokud možno zřetelné pouhým okem. Dále jsou touto cestou odstraňovány tzv. spůlné hranice, kdy např. sousední obce vlastní každá polovinu historické cesty (Starkoč x Vinaře).

Usnesení č. 6/7-2023
ZO schvaluje změnu katastrální hranice mezi k. ú. Vinaře a k. ú. Starkoč, která je navržena v rámci KoPÚ Starkoč u Bílého Podolí tak, jak je zakresleno a popsáno v dokumentaci o změně katastrálních hranic. V souvislosti s tím schvaluje dohodu o změně hranic obcí (příloha č. 5), kterou vyhotovila firma GEOŠRAFO s.r.o, Zemědělská 1091, Hradec Králové. ZO pověřuje starostu obce podpisem této dohody.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:
Starosta obce informoval o nabídce pana Petra Žáka, Vinaře 108, na odkup nefunkčního výsuvného žebříku za cenu 5.000 Kč. Zastupitelstvo konstatovalo, že žebřík je nefunkční, zaparkovaný za budovou čp. 45 a nejen, že neplní svou funkci, ale v dané lokalitě překáží.

Usnesení č. 7/7-2023
ZO schvaluje vyřazení výsuvného žebříku z evidence obce a jeho odprodej panu Petru Žákovi za cenu 5.000 Kč.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:
Zastupitelstvo obce projednalo obecně závaznou vyhlášku obce Vinaře, kterou se vydává požární řád obce (příloha č. 6).

Usnesení č. 8/7-2023
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Vinaře, kterou se vydává požární řád obce.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:
Starosta předložil kalkulaci stočného pro rok 2024 od Vodohospodářské společnosti Benešov a. s. (příloha č. 7). Parametrem kalkulace je tzv. plně obnovující cena. Ta má pokrýt veškeré prostředky potřebné na obnovu infrastrukturního majetku, které jsou stanovené plánem financování obnovy. Plně obnovující cena je v našem případě 100,34 Kč za 1 m3. Kalkulovaná cena stočného pro rok 2024 provozovatelem je ve výši 44,74 Kč bez DPH za 1 m3 (50,11 Kč s DPH 12 % za 1 m3). Oproti roku 2023 (42,88 Kč bez DPH) je cena vyšší o 1,86 Kč a zahrnuje jen nezbytné zdražení vstupů na straně provozovatele (zvýšení ceny za likvidaci kalů externí společností, zvýšení nákladů na mzdy a údržbu). Starosta mimo jiné upozornil, že sociálně únosná cena vyhlášená ČSÚ pro rok 2024 je 72,95 Kč. Zastupitelé porovnali kalkulované a skutečné náklady provozovatele za rok 2023 a projednali předloženou kalkulaci na rok 2024.

Usnesení č. 9/7-2023
ZO schvaluje předloženou kalkulaci Vodohospodářské společnosti Benešov a. s. ve výši 44,74 Kč bez DPH za 1 m3.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:
Starosta seznámil zastupitelstvo s postupem výběru dodavatele na demolici objektu čp. 95 a čp. 97 na Vinici, včetně vzorové smlouvy o dílo (příloha č. 8). Výběrové řízení zajišťuje firma TNT Consulting, s.r.o. Předpokládaný termín zahájení realizace je duben/květen 2024. Dokončení celé realizace je předpokládáno do 30. 9. 2024. Hlavním a jediným kritériem je nejnižší nabídková cena.

Usnesení č. 10/7-2023
ZO schvaluje postup výběru dodavatele a přijímá návrh vzorové smlouvy týkající se provedení díla. Po dokončení výběrového procesu, v případě, že půjde o uchazeče, který splnil všechny podmínky soutěže, je starosta pověřen podpisem smlouvy o provedení díla s vybraným dodavatelem.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9:
Starosta obce seznámil ZO se smlouvou o zřízení věcného břemene a dohodou o umístění stavby č. 2385/IV-12-6029809 na parcele číslo 1054/1 v k. ú. Vinaře s firmou ČEZ Distribuce a. s., IČO 24729035 (příloha č. 9). Smlouva se týká komunikace parc. č. 1054/1, kde bude položen kabel v krajnici cesty pro přípojku na pozemku parc. č. 19/2. Náhrada za věcné břemeno činí 14.400 Kč.

Usnesení č. 11/7-2023
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 2385/IV‑12-6029809 s firmou ČEZ Distribuce a. s., IČO 24729035, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 10:
Starosta seznámil zastupitelstvo s obsahem dopisu od firmy AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. (příloha č. 10), která zajišťuje svoz odpadu v obci. Celá problematika se týká úpravy cen pro rok 2024, tj. předpokládané navýšení cen za služby o 12 %, dále pak zvýšení sazby základního poplatku za ukládání odpadů na skládku o 250 Kč za 1 tunu na celkovou výši 1 250 Kč za 1 tunu. Stejně jako v tomto roce je možné na část produkce komunálních odpadů uplatnit tzv. třídicí slevu. Základním parametrem pro výpočet třídicí slevy je pro tento rok 170 kg na jednoho trvale žijícího občana k 1. 1. 2023. Třídicí sleva není uplatnitelná u rekreačních nemovitostí. Další nárůst ovlivňuje nekázeň některých občanů, kteří netřídí. Velkým problémem je především vhazování BIO odpadu do odpadu komunálního.

ZO bere informace na vědomí.

k bodu 11 - různé:
Starosta informoval o

 • nabytí právní moci pro ČEZ - IE – 12-6010201 – Vinaře, obnova levá strana
 • nabytí právní moci pro ČEZ - IE – 12-6010161 – Vinaře, obnova pravá strana
 • vývoji dotace na budovu čp. 45 (bývalá škola)
 • projektu eDoklady a aktuálním stavu jeho realizace. Obce se to týká až od 1. 1. 2025
 • výsadbě 1200 ks stromků v obecním lese a stavbě oplocenky
 • stavu projektové dokumentace na veřejné osvětlení na Vinici včetně optických sítí
 • tom, že zatím stále probíhá dobrovolný příjem žádostí o připlocené pozemky, ale od roku 2024 to bude dražší, takže je dobré zvážit své možnosti včas
 • uzavírání nových nájemních smluv na hrobová místa

Ve Vinařích 7. 11. 2023

Josef Brom, starosta obce

Autor: Webmaster