Samovýroba dřeva v lesích obce Vinaře

 • Samovýroba dřeva probíhá na základě písemné žádosti zájemce a podle pořadníku, přičemž pořadí zájemce určuje datum podání písemné žádosti.
 • Žádosti se přijímají do naplnění kapacity množství dřeva určeného k samovýrobě.
 • Žádost je možné podat pouze 1x za kalendářní rok, do dalšího roku se pořadník nepřevádí.
 • Nabídnuté dřevo může žadatel odmítnout. Při neodebrání dřeva do 4 týdnů však jeho žádost zaniká a je vyřazen z pořadníku.
 • Obec si vyhrazuje právo odmítnout žadatele z důvodů nevyrovnaných závazků vůči obci, které budou uvedeny jako důvod nepřijetí žádosti.
 • Datum přidělování dřeva bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce.


Organizace samovýroby palivového dřeva

 • Samovýroba dřeva není nároková a je zadávána pouze tehdy, když dřevo určené k těžbě bude v lese k dispozici.
 • Žadateli přidělí dřevo určené k samovýrobě pověřený zaměstnanec obce a předá mu „Zadávací list samovýroby palivového dřeva a těžebních zbytků v obecních lesích obce Vinaře“ (dále povolení) s upřesněním realizace a termínů. Vstup do lesa za účelem provádění samovýroby a odvoz dřevní hmoty je možný pouze s tímto povolením.
 • Mimo vytyčený dílec a označené dřevo nesmí žadatel těžit. Dřevo bude složeno do měřitelných hrání v lese a připraveno k přeměření, popřípadě se domluví jiný způsob.
 • Žadatel při samovýrobě nesmí jakýmkoli způsobem ohrozit stav lesa, poškozovat cesty nebo další stromy. V prostoru těžby musí provést úklid větví a nepořádku, který případně způsobil.
 • Na práce konané v lese při samovýrobě dřeva si žadatel zajistí proškolenou osobu k práci v lese s motorovou pilou. Žadatel zodpovídá za dodržování obecně platných předpisů BOZP, PO a ochrany životního prostředí při provádění samovýroby.
 • Kácení provede žadatel na vlastní náklady. Poplatek za vytěžené dřevo se hradí na Obecním úřadě ve Vinařích do 14 pracovních dnů od dokončení samovýroby a přeměření dříví.
 • Za hrubé porušení pravidel samovýroby může být žadatel předán k přestupkovému řízení.