Rozhodnutím prezidenta republiky, které bylo uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 38/2024 Sb., byly dne 26. ledna 2024 vyhlášeny volby do Evropského parlamentu.


DNY STANOVENÉ PRO KONÁNÍ VOLEB V ČESKÉ REPUBLICE:

 • pátek 7. června 2024 od 14:00 do 22:00 hodina
 • sobota 8. června 2024 od 8:00 do 14:00 hodin


Voličem je:

 • občan ČR, který nejpozději 8. června 2024 dovrší věku 18 let;
 • občan jiného členského státu EU, který alespoň 8. června 2024 dosáhne věku 18 let a je po dobu nejméně od 24. dubna 2024 přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území ČR.

a nemá:

 • omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu
 • omezenou svéprávnost k výkonu práva volit.


PROKAZOVÁNÍ TOTOŽNOSTI A STÁTNÍHO OBČANSTVÍ

Po příchodu do volební místnosti prokazuje volič svou totožnost a státní občanství. Občanům ČR, kteří se chtějí voleb zúčastnit, proto doporučujeme, aby si zkontrolovali datum platnosti svého občanského průkazu nebo cestovního pasu, případně aby včas požádali o vydání nového dokladu.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.


HLASOVÁNÍ

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.


ZRŮSOB HLASOVÁNÍ

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Zde si vybere jeden hlasovací lístek tohoto kandidujícího subjektu, pro který chce volit. Na vybraném hlasovacím lístku může volič nejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému přednostnímu hlasu.


VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY

Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného volebního okrsku s přenosnou volební schránkou. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou lze nahlásit předem telefonicky obecnímu úřadu Vinaře tel. 607 769 616 nebo zprávou SMS na uvedené telefonní číslo nebo na e-mail: ou@vinare.cz (v SMS nebo e-mailu uveďte: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, telefonní kontakt na voliče).


VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Volič, který se v době voleb nebude zdržovat ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 62/2003 Sb., zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz. Ten může být vydán příslušným obecním úřadem podle místa trvalého bydliště do 5. června 2024 .

Žádost o voličský průkaz lze podat u obecního úřadu, v jehož stálém seznamu voličů je volič zapsán.Přehled termínů a lhůt

 • 8. 4. 2024 (pondělí) - Starosta stanoví minimální počet členů okrskové volební komise
 • 23. 4. 2024 (úterý) - Starosta zveřejní na úřední desce informaci o počtu a sídlech volebních okrsků
 • 27. 4. 2024 (sobota) - Starosta jmenuje zapisovatele okrskové volební komise
 • 28. 4. 2024 (neděle) - Obecní úřad zanese údaje do seznamu voličů pro volby Evropského parlamentu podle § 28 odst. 1 zákona – první fáze sestavování seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

 • Před prvním zasedáním okrskové volební komise - Starosta jmenuje na neobsazená místa další členy okrskové volební komise
 • Po určení předsedy a místopředsedy okrskové volební komise - Starosta informuje zapisovatele, předsedu a místopředsedu okrskové volební komise o termínech povinných školení
 • 18. 5. 2024 (sobota) - Obecní úřad zanese do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu voliče, kteří nemají ve správním obvodu obecního úřadu trvalý nebo přechodný pobyt, ale v jeho obvodu vykonávají základní nebo náhradní vojenskou službu, jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném 5 ústavu a zařízení, nebo jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody - druhá fáze sestavování seznamů voličů pro volby do Evropského parlamentu

 • 22. 5. 2024 (středa) - Starosta může vyhradit plochy pro vylepení volebních plakátů pro volební kampaň
 • 23. 5. 2024 (čtvrtek) - Starosta na úřední desce zveřejní oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu v obci a upozorní voliče na povinnost prokázat před hlasováním svoji totožnost a státní občanství a uvede další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb.
 • 23. 5. 2024 (čtvrtek) - Obecní úřad vyškrtne voliče ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, kteří požádali o zápis do zvláštního seznamu voličů u zastupitelského úřadu nebo kteří byli zapsáni do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu jiným obecním úřadem – třetí fáze sestavování seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
 • 23. 5. 2024 (čtvrtek) - Obecní úřad informuje žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu o tom, jak byla jeho žádost vyřízena
 • 29. 5. 2024 (středa) - Obecní úřad zajistí telefonní spojení do každé volební místnosti na území obce a nahlásí telefonní čísla pověřenému obecnímu úřadu

 • 4. 6. 2024 (úterý) - Starosta zajistí dodání hlasovacích lístků voličům
 • 5. 6. 2024 (středa) - Obecní úřad vyškrtne ze seznamu voličů voliče, kteří ... čtvrtá fáze sestavování seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
 • 5. 6. 2024 (středa) - Obecní úřad uzavře seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu a předá výpis z tohoto seznamu okrskovým volebním komisím

 • 7. 6. 2024 14.00 hod. (pátek) - Starosta zajistí dodání hlasovacích lístků okrskovým volebním komisím